Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Изследвания

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Само тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Хематология  
ПКК с автоматично диференциално броене 6,00 лв.
СУЕ 2,00 лв.
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 4,00 лв.
Морфология на еритроцити – микроскопски 4,00 лв.
Тромбоцити (Tr) – камерно броене 5,00 лв.
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене 4,00 лв.
Кръвно газов анализ 10,00 лв.
   
Клинична химия  
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%) 12,00 лв.
Глюкоза 3,00 лв.
Креатинин 3,00 лв.
Урея 3,00 лв.
Пикочна Киселина 3,00 лв.
Общ белтък 3,00 лв.
Албумин 3,00 лв.
Билирубин – общ 3,00 лв.
Билирубин – директен 3,00 лв.
Холестерол 3,00 лв.
HDL-холестерол 6,00 лв.
LDL-холестерол 5,00 лв.
VLDL – холестерол 5,00 лв.
Триглицериди 3,00 лв.
Липиден профил 14,00 лв.
АПО – В100 12,00 лв.
АПО – А I 18,00 лв.
Лактат 6,00 лв.
Амоняк 12,00 лв.
АСАТ 3,00 лв.
АЛАТ 3,00 лв.
ГГТ 3,00 лв.
АФ 3,00 лв.
ЛДХ 3,00 лв.
КК 3,00 лв.
КК–МВ 5,00 лв.
Алфа-амилаза 5,00 лв.
Алфа–амилаза, панкреасна 5,00 лв.
Липаза 5,00 лв.
Холинестераза 10,00 лв.
Осмоларитет – изчислен 10,00 лв.
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат 25,00 лв.
Амилоид А, серум 37,00 лв.
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор 34,00 лв.
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) 30,00 лв.
   
Елeктролити и олигоелементи   
Калий 4,00 лв.
Натрий 4,00 лв.
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно 5,00 лв.
Хлориди 3,00 лв.
Общ калций 3,00 лв.
Йонизиран калций (iCa++) 4,00 лв.
Магнезий (Mg) 3,00 лв.
Неорганичен фосфат 3,00 лв.
Желязо (Fe) 5,00 лв.
ТЖСК 6,00 лв.
Мед 15,00 лв.
Цинк 18,00 лв.
Олово 28,00 лв.
Живак 60,00 лв.
   
Кръвосъсирване – скрининг   
Време кървене 2,00 лв.
Протромбиново време (INR) 3,00 лв.
АPTT 3,00 лв.
Фибриноген 5,00 лв.
Тромбиново време 5,00 лв.
Д-димер 12,00 лв.
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено 12,00 лв.
FM – фибрин мономер - полуколичествено 12,00 лв.
Тромботест – капил, кръв 8,00 лв.
   
Кръвосъсирване – специализирани изследвания   
Антитромбин III 18,00 лв.
Протеин C /PrC/ 25,00 лв.
ПротеинS /PrS/ 30,00 лв.
Фактор V Leiden PCR 35,00 лв.
Мутация MTHFR (A1298C + C677T) 40,00 лв.
Протромбин Мутация G20210A 35,00 лв.
Мутация PAI-1 4G/5G 35,00 лв.
Лупус антикоагулант 25,00 лв.
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии 130,00 лв.
Чувствителност към кумаринови антикоагуланти (PCR) 120,00 лв.
   
Функционални тестове  
Кръвно захарен профил – 3 кратен 6,00 лв.
Кръвно захарен профил – 4 кратен 7,00 лв.
Кръвно захарен профил – разширен (6 кратен) 12,00 лв.
ОГТТ с инсулинови нива 50,00 лв.
ОГТТ 6,00 лв.
Креатининов клирънс 8,00 лв.
   
Сърдечни маркери   
BNP 40,00 лв.
Високочувствителен Тропонин I 15,00 лв.
КК – МВ маса 14,00 лв.
Високо-чувствителен CRP 8,00 лв.
   
Маркери на възпалението и специфични протеини   
CRP 5,00 лв.
Преалбумин 15,00 лв.
Прокалцитонин 30,00 лв.
Интерлевкин 6 26,00 лв.
Ревматоиден фактор 9,00 лв.
Антистрептолизин (ASO) 9,00 лв.
Анти-CCP 27,00 лв.
Хаптоглобин 15,00 лв.
Aлфа-1-антитрипсин 15,00 лв.
Церулоплазмин 22,00 лв.
Цистатин С 25,00 лв.
NGAL – урина 50,00 лв.
Алфа-1 микроглобулин, урина 35,00 лв.
Алфа-2 макроглобулин 24,00 лв.
Бета-амилоид, ликвор 98,00 лв.
Тау протеин, ликвор 98,00 лв.
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор 98,00 лв.
Retinol-binding protein, урина 30,00 лв.
   
Метаболитни маркери  
C-peptide 20,00 лв.
Инсулин 18,00 лв.
Хомоцистеин 25,00 лв.
Фолиева киселина 18,00 лв.
Витамин В 12 18,00 лв.
Трансферин 10,00 лв.
Феритин 18,00 лв.
sTfR (разтворим рецептор на трансферина) 37,00 лв.
Еритропоетин 35,00 лв.
   
Маркери на костната обмяна   
25 OH витамин Д 25,00 лв.
Остеокалцин 22,00 лв.
Бета – Cross Laps 20,00 лв.
   
Тиреоидни хормони   
TSH 15,00 лв.
FT4 15,00 лв.
FT3 15,00 лв.
Anti-TG/TAT/ 20,00 лв.
Anti-TPO/MAT/ 20,00 лв.
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb) 27,00 лв.
Тиреоглобулин 15,00 лв.
   
Полови хормони   
17-алфа-ОН-прогестерон 25,00 лв.
4-Андростендион 25,00 лв.
B-hCG 15,00 лв.
LH (лутеинизиращ хормон) 15,00 лв.
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 15,00 лв.
Прогестерон 15,00 лв.
Пролактин 15,00 лв.
Естрадиол 15,00 лв.
Тестостерон 15,00 лв.
Свободен тестостерон 35,00 лв.
SHBG 20,00 лв.
DHEA-S 15,00 лв.
Inhibin B 50,00 лв.
Анти-Мюлеров хормон (AMH) 40,00 лв.
   
Други хормони   
Соматотропен хормон 22,00 лв.
IGF 1 24,00 лв.
IGF – binding protein 3 20,00 лв.
Алдостерон 30,00 лв.
Ренин 35,00 лв.
ACTH 25,00 лв.
Паратхормон(PTH) 20,00 лв.
Кортизол – серум 18,00 лв.
Кортизол – урина 24 ч, 18,00 лв.
Нефрини – урина 60,00 лв.
   
Туморни маркери   
PSA-total 18,00 лв.
PSA-free 20,00 лв.
AFP 20,00 лв.
CA-19-9 20,00 лв.
CA 15-3 20,00 лв.
CA 125 20,00 лв.
HE 4 40,00 лв.
CEA 20,00 лв.
Бета-2-микроглобулин 25,00 лв.
SCC 20,00 лв.
NSE 25,00 лв.
Cyfra 21-1 25,00 лв.
CA 72-4 25,00 лв.
Гастрин 80,00 лв.
Глюкагон 68,00 лв.
Калцитонин 25,00 лв.
Серотонин, серум 70,00 лв.
Серотонин, урина 70,00 лв.
5-ХИОК, урина 70,00 лв.
S-100 50,00 лв.
   
Имунология / Хуморален имунитет   
Ig G - серум 12,00 лв.
Ig A - серум 12,00 лв.
Ig M - серум 12,00 лв.
Ig E - серум 25,00 лв.
Комплемент С3 12,00 лв.
Комплемент С4 12,00 лв.
Ламбда леки вериги – количествено 20,00 лв.
Капа леки вериги – количествено 20,00 лв.
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA) 30,00 лв.
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4) 50,00 лв.
   
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия   
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел 80,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой 90,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой 110,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки 80,00 лв.
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой 90,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация 75,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g) 110,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на фагоцитна активност 65,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация 70,00 лв.
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания 260,00 лв.
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии 450,00 лв.
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване 180,00 лв.
   
Автоантитела   
Криоглобулини - качествен тест 15,00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг 25,00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 15 55,00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 18 65,00 лв.
Анти-хистонови антитела 30,00 лв.
Анти-глиадинoви антитела (IgA) 30,00 лв.
Анти-париетално клетъчни антитела 30,00 лв.
Анти-интринзик фактор антитела 30.00 лв.
Анти-инсулинови антитела 30.00 лв.
Антитела срещу островните клетки на панкреаса 103.00 лв.
Анти-GAD II (GAD65) антитела 75.00 лв.
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM 130.00 лв.
Анти-невронални антитела  разширен профил 70.00 лв.
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1  LC-1  SLA/LP) 45.00 лв.
Автоимунен чернодробен профил  разширен (AMA M2  M2-3E  LKM-1  LC-1  SLA/LP  M2-3E  Sp100  PML  gp 210  Ro-52) 70.00 лв.
Типизиране на HLA-B27 30.00 лв.
Антифосфолипидни антитела 40.00 лв.
Антикардиолипинови антитела 20.00 лв.
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела 25.00 лв.
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) 25.00 лв.
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA) 50.00 лв.
Анти-митохондриални антитела (AMA) 25.00 лв.
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA) 50.00 лв.
Анти SS-A / Ro антитела 40.00 лв.
Анти SS-B / La антитела 40.00 лв.
Анти Sm / RNP 40.00 лв.
Анти SM антитела 40.00 лв.
Анти ScL70 антитела 40.00 лв.
Anti tTG IgA - количествен тест 25.00 лв.
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор 55.00 лв.
   
Алергии  
Панели за определяне на IgE-специфични антитела   
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Инхалаторен средиземноморски (21 алергенни екстракт) 60.00 лв.
Инхалаторен скрининг (14 алергенни екстракта) 30.00 лв.
Инхалаторен разширен скрининг (17 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Молекулярни полени (11 алергенни компонента) 60.00 лв.
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта) 25.00 лв.
Атопия (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Атопия разширен (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Атопия 55 75.00 лв.
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Инсекти (3 алергенни екстракта) 25.00 лв.
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента ) 70.00 лв.
Храни (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Храни 2 (21 алергенни екстракта) 60.00 лв.
Количествено определяне на IgE-специфични антитела с метод ImunoCAP – всеки по 30.00 лв.
ECP 35.00 лв.
   
Електрофореза   
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA2 20.00 лв.
Електрофореза – серум 22.00 лв.
Електрофореза – урина 42.00 лв.
Електрофореза – ликвор 70.00 лв.
Имунофиксационна електрофореза на серум 70.00 лв.
Имунофиксационна електрофореза на урина 80.00 лв.
   
Лекарствено мониториране   
Дигоксин 15.00 лв.
Карбамазепин 20.00 лв.
Валпроева киселина 20.00 лв.
Циклоспорин 35.00 лв.
Фенобарбитал 20.00 лв.
Ванкомицин 20.00 лв.
   
Вирусология и серология   
Anti-HAV IgM 17.00 лв.
Anti-HAV total 17.00 лв.
HBsAg 12.00 лв.
Anti-HCV 17.00 лв.
HIV 1/2 12.00 лв.
Anti-HBc 17.00 лв.
Anti-HBc - IgM 17.00 лв.
Anti-HBs 15.00 лв.
HBeAg 17.00 лв.
Anti-HBe 17.00 лв.
Количествено определяне на HBsAg 38.00 лв.
Anti-HDV total 17.00 лв.
Anti-HDV IgM 17.00 лв.
Anti-HEV IgM 17.00 лв.
Рубеола IgG 17.00 лв.
Рубеола IgM 17.00 лв.
Токсоплазмоза IgG 17.00 лв.
Токсоплазмоза IgM 17.00 лв.
CMV IgG 17.00 лв.
CMV IgM 17.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgM 20.00 лв.
Херпес симплекс тип 2 IgM 20.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgG 20.00 лв.
Херпес симплекс тип 2 IgG 20.00 лв.
Xерпес зостер IgG 25.00 лв.
Херпес зостер IgM 25.00 лв.
Морбили IgG 25.00 лв.
Морбили IgM 25.00 лв.
Антитела срещу сифилис – серологично изследване 15.00 лв.
Anti - HTLV I/II 45.00 лв.
EBV VCA IgG 20.00 лв.
EBV VCA IgM 20.00 лв.
EBV EBNA - 1 IgG 20.00 лв.
HBV - PCR количествен 130.00 лв.
HCV - PCR количествен 130.00 лв.
CMV – PCR количествен 160.00 лв.
HIV 1 – PCR количествен 160.00 лв.
EBV – PCR количествен 160.00 лв.
VZV – PCR количествен 160.00 лв.
   
Урина   
Mикроалбуминурия 10.00 лв.
Общ белтък – 24-часова урина 4.00 лв. 
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра 3.00 лв. 
Седимент – ориентировъчен 2.00 лв. 
pH – тест – лента 1.00 лв. 
Специфично тегло – тест лента 1.00 лв. 
Билирубин – тест лента 1.00 лв. 
Уробилиноген –тест лента 1.00 лв. 
Глюкоза – тест лента 1.00 лв. 
Кетотела – тест лента 1.00 лв. 
Белтък – тест лента 1.00 лв.
 Хемоглобин – тест лента 1.00 лв. 
Нитрити – тест лента 1.00 лв. 
Калий – урина 4.00 лв. 
Натрий – урина 4.00 лв. 
Калций – урина 4.00 лв. 
Неорганичен фосфат – урина 4.00 лв. 
Креатинин - урина 4.00 лв. 
Урея – урина 4.00 лв. 
Пикочна киселина – урина 4.00 лв. 
Амилаза – урина 6.00 лв. 
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP  BAR  BZO  COC  MET  MTD  OPI  THC 18.00 лв.
Тест за бременност в урина 5.00 лв. 
Оксалат в диуреза 32.00 лв.
Цитрат (Citrate) в диуреза 32.00 лв.
Анализ на конкременти 25.00 лв.
   
Пунктат /Асцит   
Относително тегло – пунктат 3.00 лв. 
pH – пунктат 3.00 лв. 
Брене клетки в пунктат – апаратно 5.00 лв. 
Албумин – пунктат 3.00 лв. 
Амилаза – пунктат 5.00 лв. 
Глюкоза – пунктат 3.00 лв. 
Креатинин – пунктат 3.00 лв. 
ЛДХ – пунктат 3.00 лв. 
Холестерол – пунктат 3.00 лв. 
Общ белтък – пунктат 3.00 лв. 
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат 15.00 лв.
Диференциално броене на клетки в назален лаваж 15.00 лв.
   
Други изследвания   
Окултни кръвоизливи 6.00 лв. 
Комбиниран тест за хемоглобин  трансферин  калпротектин и лактоферин в изпражнение 32.00 лв.
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър 40.00 лв.
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър 40.00 лв.
QuantiFERON – TB Gold 95.00 лв.
Непоносимост към храни 150.00 лв.
Потен тест 5.00 лв. 
Fibro Max 210.00 лв.
Fibro Test 150.00 лв.
Вземане на биологичен материал и екарисаж 5.00 лв.

 

 

Отделението

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".