Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Кариери

СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОЛОГИЯ

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява  1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Нервни болести към Клиника по неврология и медицина на съня със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст;
  • Диплома за висше медицинско образование;
  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо.
  • Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 12.02.2020 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00 ч.  до 16:00 ч. всеки делничен ден. След изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 13.01.2020 г.


СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява  1 (една) свободна длъжност за лекар – специализантпо Урология към Отделение Урология със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст;
  • Диплома за висше медицинско образование;
  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо.
  • Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 08.02.2020 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00 ч.  до 16:00 ч. всеки делничен ден. След изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 09.01.2020 г.


ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ХЕМАТОЛОГИЯ

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД стартира подбор за позиция ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ХЕМАТОЛОГИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ.

Описание на позицията:
• Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител.
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
• Осъществява контрол върху работата на медицинските сестри.
• Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование - медицина.
• Придобита специалност Хематология.
• Умение за самостоятелна работа.
• Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионална реализация в най-голямата частна група от лечебни заведения.
• Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
• Адекватно и сигурно възнаграждение.
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
• Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.

Необходими документи: професионална автобиография с актуална снимка.

Контакти: +359 895 584 337, career@acibademcityclinic.bg

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


 

Медицински сестри за различни отделения и клиники

Описание на позицията:

• Приемат постъпващите пациенти;

• Организират, участват и контролират осъществяването на грижите за пациентите;

• Проверяват качеството на извършената санитарна обработка и осигуряването на необходимия инвентар;

• Извършват предписаните медицински процедури, които са от нейна компетентност;

• Записват медицинска информация за пациента и различни показатели за здравословното му състояние;

• Водят медицинската документация на пациентите и изписването на необходимите лекарства;

• Подготвят пациенти и асистират при прегледи и изследвания;

• Ръководят извършването на специфични лабораторни тестове и изследвания;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Завършено медицинско образование - медицинска сестра;

Опит в работата е предимство;

Ние Ви предлагаме:

• Работа в посветен екип от професионалисти;

• Фирмено обучение и работно облекло;

• Работа на смени;

• Сигурно и редовно заплащане;

• Ваучери за храна;

• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;

• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;

• Безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;

• Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


РЕГИСТРАТОРИ

Описание на позицията:

• Познава вида на диагностичните, лечебни и рехабилитационни услуги, цените и видовете разплащания;
• Познава и работи с одобрения от компанията софтуер и допълнителните приложения за изпълнение на длъжността;
• Планира графика за посещенията на пациентите в телефонен или директен разговор;
• Поздравява пациентите и посетителите и ги насочва към съответната структура;
• Координира процесите на разплащания.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Владеене на английски език;
• Компютърна грамотност;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Медицинско образование и опит в работа на регистратура в лечебно заведение са предимство.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение и работно облекло;
• работа на смени;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


 

СЪТРУДНИК ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИ ПЛОЩИ

Изисквания за заемане на длъжността: 

• умения за работа в екип;
• силна мотивация за работа;
• коректно и лоялно отношение.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение, персонален обучаващ и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Аджибадем Сити Клиник болница Токуда е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!


 

САНИТАРИ

Описание на позицията:
• извършва основно почистване и дезинфекция на помещенията;
• следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения;
• подменя постелъчното бельо.

Изисквания за заемане на длъжността:
• завършено основно образование;
• комуникативност и умение за работа в екип;
• добро отношение към хората.

Ние Ви предлагаме:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна болница за активно лечение Токуда ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


 

САНИТАР-ТРАНСПОРТЬОР


Основни задължения:
• Вътрешен транспорт на пациенти или оборудване на територията на болницата.
• Физическа работа, свързана с транспортиране на пациенти на стречери или инвалидни столове.

Изисквания:
• Умение за работа в екип.
• Умение за самостоятелна работа.
• Комуникативност.
• Отговорност

Нашето предложение:
• работа в посветен екип от професионалисти;
• фирмено обучение, персонален обучаващ и работно облекло;
• работа на смени;
• трудов договор;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• безплатен транспорт от и до станции на втори метро диаметър на Софийско метро;
• професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка.

Kонтакти: +359 895584337, career@acibademcityclinic.bg

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".