Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Изследвания

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Хематология  
ПКК с автоматично диференциално броене 7,00 лв.
СУЕ 2,00 лв.
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 4,00 лв.
Морфология на еритроцити – микроскопски 4,00 лв.
Тромбоцити (Tr) – камерно броене 6,00 лв.
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене 4,00 лв.
Кръвно газов анализ: артериален, капилярен или венозен 11,00 лв.
   
Клинична химия  
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%) 13,00 лв.
Глюкоза 3,00 лв.
Креатинин 3,00 лв.
Урея 3,00 лв.
Пикочна Киселина 3,00 лв.
Общ белтък 3,00 лв.
Албумин 3,00 лв.
Билирубин – общ 3,00 лв.
Билирубин – директен 3,00 лв.
Холестерол 3,00 лв.
HDL-холестерол 7,00 лв.
LDL-холестерол 6,00 лв.
VLDL – холестерол 6,00 лв.
Триглицериди 3,00 лв.
Липиден профил 15,00 лв.
АПО – В100 13,00 лв.
АПО – А I 20,00 лв.
Липопротеин (а) 11,00 лв.
Лактат 7,00 лв.
Амоняк 13,00 лв.
АСАТ 3,00 лв.
АЛАТ 3,00 лв.
ГГТ 3,00 лв.
АФ 3,00 лв.
ЛДХ 3,00 лв.
КК 3,00 лв.
КК–МВ 6,00 лв.
Алфа-амилаза 6,00 лв.
Алфа–амилаза, панкреасна 6,00 лв.
Липаза 6,00 лв.
Холинестераза 11,00 лв.
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат 28,00 лв.
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа 22,00 лв.
Амилоид А, серум 41,00 лв.
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор 37,00 лв.
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) 33,00 лв.
   
Елeктролити и олигоелементи   
Калий 4,00 лв.
Натрий 4,00 лв.
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно 6,00 лв.
Хлориди 3,00 лв.
Общ калций 3,00 лв.
Йонизиран калций (iCa++) 4,00 лв.
Магнезий (Mg) 3,00 лв.
Неорганичен фосфат 3,00 лв.
Желязо (Fe) 6,00 лв.
ТЖСК 7,00 лв.
Мед 17.00 лв.
Мед в диуреза 22,00 лв.
Цинк 20,00 лв.
Селен 55,00 лв.
Селен-урина 55,00 лв.
Сяра 121,00 лв.
Олово 31,00 лв.
Живак 66,00 лв.
Арсен 55,00 лв.
Арсен-урина 66,00 лв.
Алуминий 35,00 лв.
Алуминий-урина 35,00 лв.
   
Кръвосъсирване – скрининг   
Време кървене 2,00 лв.
Протромбиново време (INR) 3,00 лв.
АPTT 3,00 лв.
Фибриноген 6,00 лв.
Тромбиново време 6,00 лв.
Анти-фактор Ха активност 25,00 лв.
Анти-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis) 25,00 лв.
Анти-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto) 25,00 лв.
Д-димер 13,00 лв.
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено 13,00 лв.
FM – фибрин мономер - полуколичествено 13,00 лв.
Тромботест – капил, кръв 9,00 лв.
   
Кръвосъсирване – специализирани изследвания   
Антитромбин III 20,00 лв.
Протеин C /PrC/ 28,00 лв.
Свободен ПротеинS /PrS free/ 33,00 лв.
Фактор V Leiden PCR 39,00 лв.
Мутация MTHFR (A1298C + C677T) 44,00 лв.
Протромбин Мутация G20210A 39,00 лв.
Мутация PAI-1 4G/5G 39,00 лв.
Лупус антикоагулант 28,00 лв.
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии 143,00 лв.
Чувствителност към кумаринови антикоагуланти (PCR) 132,00 лв.
   
Функционални тестове  
Кръвно захарен профил – 3 кратен 7,00 лв.
ОГТТ с инсулинови нива 55,00 лв.
ОГТТ 7,00 лв.
Креатининов клирънс 9,00 лв.
   
Сърдечни маркери   
BNP 44,00 лв.
Високочувствителен Тропонин I 17.00 лв.
КК – МВ маса 14,00 лв.
Миоглобин 22,00 лв.
Високо-чувствителен CRP 9,00 лв.
   
Маркери на възпалението и специфични протеини   
CRP 6.00 лв. 
Преалбумин 17.00 лв.
Прокалцитонин 33,00 лв.
Интерлевкин 6 29,00 лв.
Ревматоиден фактор 10,00 лв.
Антистрептолизин (ASO) 10,00 лв.
Анти-CCP 30,00 лв.
Хаптоглобин 17.00 лв.
Aлфа-1-антитрипсин 17.00 лв.
Церулоплазмин 24,00 лв.
Цистатин С 28,00 лв.
NGAL – урина 55,00 лв.
Алфа-1 микроглобулин, урина 39,00 лв.
Алфа-2 макроглобулин 26,00 лв.
Бета-амилоид, ликвор 108,00 лв.
Тау протеин, ликвор 108,00 лв.
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор 108,00 лв.
Retinol-binding protein, урина 33,00 лв.
Leptin 95,00 лв.
Адипонектин 135,00 лв.
   
Метаболитни маркери  
C-peptide 22,00 лв.
Инсулин 20,00 лв.
Хомоцистеин 28,00 лв.
Фолиева киселина 20,00 лв.
Фолиева киселина в еритроцити 50,00 лв.
Витамин В 12 20,00 лв.
Витамин А (Retinol) 44,00 лв.
Витамин В6 (Pyridoxal Phosphate) 72,00 лв.
Витамин Е (Alpha-Tocopherol) 44,00 лв.
Витамин С (Ascorbic Acid) 44,00 лв.
Метил-малонова киселина (MMA), серум 55,00 лв.
Метил-малонова киселина (MMA), урина 55,00 лв.
Трансферин 11,00 лв.
Феритин 20,00 лв.
sTfR (разтворим рецептор на трансферина) 41,00 лв.
Еритропоетин 39,00 лв.
Active B12 (Холотранскобаламин) 33,00 лв.
   
Маркери на костната обмяна   
25 OH витамин Д 28,00 лв.
Остеокалцин 24,00 лв.
Бета – Cross Laps 22,00 лв.
   
Тиреоидни хормони   
TSH 17.00 лв.
FT4 17.00 лв.
FT3 17.00 лв.
Anti-TG/TAT/ 22,00 лв.
Anti-TPO/MAT/ 22,00 лв.
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb) 30,00 лв.
Тиреоглобулин 17.00 лв.
   
Полови хормони   
17-алфа-ОН-прогестерон 28,00 лв.
4-Андростендион 28,00 лв.
B-hCG 17.00 лв.
LH (лутеинизиращ хормон) 17.00 лв.
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 17.00 лв.
Прогестерон 17.00 лв.
Пролактин 17.00 лв.
Естрадиол 17.00 лв.
Тестостерон 17.00 лв.
Свободен тестостерон 39,00 лв.
Дихидротестостерон 45,00 лв.
SHBG 22,00 лв.
DHEA-S 17.00 лв.
Inhibin B 55,00 лв.
Анти-Мюлеров хормон (AMH) 44,00 лв.
   
Други хормони   
Соматотропен хормон 24,00 лв.
IGF 1 26,00 лв.
IGF – binding protein 3 22.00 лв.
Алдостерон 33,00 лв.
Ренин 39,00 лв.
ACTH 28,00 лв.
Паратхормон(PTH) 22.00 лв.
Кортизол – серум 20,00 лв.
Кортизол – урина 24 ч, 20,00 лв.
Нефрини – урина 66,00 лв.
Антидиуретичен хормон (АДХ) 27,00 лв.
   
Туморни маркери   
PSA-total 20,00 лв.
PSA-free 22.00 лв.
AFP 22.00 лв.
CA-19-9 22.00 лв.
CA 15-3 22.00 лв.
CA 125 22.00 лв.
HE 4 44,00 лв.
CEA 22.00 лв.
Бета-2-микроглобулин 28,00 лв.
SCC 22.00 лв.
NSE 28,00 лв.
Cyfra 21-1 28,00 лв.
CA 72-4 28,00 лв.
Гастрин 88,00 лв.
Глюкагон 75,00 лв.
Калцитонин 28,00 лв.
Серотонин, серум 77,00 лв.
5-ХИОК, урина 77,00 лв.
S-100 55,00 лв.
Chromogranin A 90,00 лв.
Хомованилова киселина (HVA) 32 лв.
Ванилбадемова киселина (VMA) 25 лв.
   
Имунология / Хуморален имунитет   
Ig G - серум 13,00 лв.
Ig A - серум 13,00 лв.
Ig M - серум 13,00 лв.
Ig E - серум 28,00 лв.
Комплемент С3 13,00 лв.
Комплемент С4 13,00 лв.
Пакет свободни леки вериги – количествено определяне и отношение 88,00 лв.
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA) 33,00 лв.
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4) 55,00 лв.
   
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия   
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел 88,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой 99,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой 121,00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки 88,00 лв.
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой 99,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация 83,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g) 121,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на фагоцитна активност 72,00 лв.
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация 77,00 лв.
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания 286,00 лв.
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии 495,00 лв.
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване 198,00 лв.
   
Автоантитела   
Криоглобулини - качествен тест 17.00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг 28,00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 15 61,00 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 18 72,00 лв.
Анти-хистонови антитела 33,00 лв.
Анти-глиадинoви антитела (IgA) 33,00 лв.
Анти-париетално клетъчни антитела 33,00 лв.
Анти-интринзик фактор антитела 33,00 лв.
Анти-инсулинови антитела 33,00 лв.
Антитела срещу островните клетки на панкреаса 113,00 лв.
Анти-GAD II (GAD65) антитела 83,00 лв.
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8) 70.00 лв.
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody 105.00 лв.
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM- профил 143,00 лв.
Анти-невронални антитела  разширен профил 77,00 лв.
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1  LC-1  SLA/LP) 61,00 лв.
Автоимунен чернодробен профил  разширен (AMA M2  M2-3E  LKM-1  LC-1  SLA/LP  M2-3E  Sp100  PML  gp 210  Ro-52) 77,00 лв.
Типизиране на HLA-B27 33,00 лв.
Антифосфолипидни антитела 44,00 лв.
Антикардиолипинови антитела 22.00 лв.
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела 28,00 лв.
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) 28,00 лв.
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA) 55.00 лв.
Анти-митохондриални антитела (AMA) 28,00 лв.
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA) 55.00 лв.
Анти SS-A / Ro антитела 44,00 лв.
Анти SS-B / La антитела 44,00 лв.
Анти Sm / RNP 44,00 лв.
Анти SM антитела 44,00 лв.
Анти ScL70 антитела 44,00 лв.
Анти Аквапорин-4-антитела (NMO-IgG-antibody) 94,00 лв.
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор 61,00 лв.
Anti tTG IgA - количествен тест 28,00 лв.
Anti tTG IgG - количествен тест 25,00 лв.
Anti-MuSK Antibody 60,00 лв.
Анти-ретикулинови антитела 45,00 лв.
Anti-Gliadin IgG 33,00 лв.
Anti-MOG ( Myelinoligodendrocyti glycoprotein) 120 лв.
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA 25 лв.
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG 25 лв.
   
Алергии  
Панели за определяне на IgE-специфични антитела   
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Инхалаторен средиземноморски (21 алергенни екстракт) 66,00 лв.
Инхалаторен скрининг (14 алергенни екстракта) 33,00 лв.
Инхалаторен разширен скрининг (17 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Молекулярни полени (11 алергенни компонента) 66,00 лв.
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта) 28,00 лв.
Атопия (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Атопия разширен (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Атопия 55 83,00 лв.
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Инсекти (3 алергенни екстракта) 28,00 лв.
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента ) 77,00 лв.
Храни (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Храни 2 (21 алергенни екстракта) 66,00 лв.
Количествено определяне на IgE-специфични антитела с метод ImunoCAP – всеки по 33,00 лв.
Хистамин 85,00 лв.
ECP 39,00 лв.
Панел ALEXA - 282 алергена 340,00 лв.
Histamine, плазма/урина 85,00лв
   
Електрофореза   
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA2 22.00 лв.
Електрофореза – серум 24,00 лв.
Електрофореза – урина 46,00 лв.
Електрофореза – ликвор 77,00 лв.
Имунофиксационна електрофореза на серум 77,00 лв.
Имунофиксационна електрофореза на урина 88,00 лв.
   
Лекарствено мониториране   
Дигоксин 17.00 лв.
Карбамазепин 22.00 лв.
Валпроева киселина 22.00 лв.
Циклоспорин 39,00 лв.
Фенобарбитал 22.00 лв.
Ванкомицин 22.00 лв.
Адалимумаб 85,00 лв.
Анти-Адалимумаб антитела 85,00 лв.
Инфликсимаб серум 115,00 лв.
Анти-Инфликсимаб антитела 115,00 лв.
   
Вирусология и серология   
Anti-HAV IgM 19,00 лв.
Anti-HAV total 19,00 лв.
HBsAg 13,00 лв.
Anti-HCV 19,00 лв.
HIV 1/2 13,00 лв.
Anti-HBc 19,00 лв.
Anti-HBc - IgM 19,00 лв.
Anti-HBs 17.00 лв.
HBeAg 19,00 лв.
Anti-HBe 19,00 лв.
Количествено определяне на HBsAg 42,00 лв.
Anti-HDV total 19,00 лв.
Anti-HDV IgM 19,00 лв.
Anti-HEV IgM 19,00 лв.
Рубеола IgG 19,00 лв.
Рубеола IgM 19,00 лв.
Токсоплазмоза IgG 19,00 лв.
Токсоплазмоза IgM 19,00 лв.
CMV IgG 19,00 лв.
CMV IgM 19,00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgM 22.00 лв.
Херпес симплекс тип 2 IgM 22.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgG 22.00 лв.
Херпес симплекс тип 2 IgG 22.00 лв.
Xерпес зостер IgG 28,00 лв.
Херпес зостер IgM 28,00 лв.
Морбили IgG 28,00 лв.
Морбили IgM 28,00 лв.
Паротит (Заушка) IgG 30,00 лв.
Паротит (Заушка) IgM 30,00 лв.
Антитела срещу сифилис – серологично изследване 17.00 лв.
Anti - HTLV I/II 50,00 лв.
EBV VCA IgG 22.00 лв.
EBV VCA IgM 22.00 лв.
EBV EBNA - 1 IgG 22.00 лв.
HBV - PCR количествен 143,00 лв.
HCV - PCR количествен 143,00 лв.
CMV – PCR количествен 176,00 лв.
HIV 1 – PCR количествен 176,00 лв.
EBV – PCR количествен 176,00 лв.
VZV – PCR количествен 176,00 лв.
JC Virus DNA (PCR), ликвор 120,00 лв.
JC Virus DNA (PCR), серум
120,00 лв.
JC Virus DNA (PCR),урина 120,00 лв.
   
Урина   
Mикроалбуминурия 11,00 лв.
Общ белтък – 24-часова урина 4.00 лв. 
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра 3.00 лв. 
Седимент – ориентировъчен 2.00 лв. 
Калий – урина 4.00 лв. 
Натрий – урина 4.00 лв. 
Калций – урина 4.00 лв. 
Неорганичен фосфат – урина 4.00 лв. 
Креатинин - урина 4.00 лв. 
Урея – урина 4.00 лв. 
Пикочна киселина – урина 4.00 лв. 
Амилаза – урина 7,00 лв.
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP  BAR  BZO  COC  MET  MTD  OPI  THC 20,00 лв.
Тест за бременност в урина 6.00 лв. 
Сулфити в диуреза 44,00 лв.
Оксалат в диуреза 35,00 лв.
Цистин в диуреза 35,00 лв.
Хемосидерин в урина (оцв.за желязо) 28,00 лв.
Цитрат в диуреза 35,00 лв.
Анализ на бъбречни конкременти 28,00 лв.
   
Пунктат /Асцит   
Относително тегло – пунктат 3.00 лв. 
pH – пунктат 3.00 лв. 
Броене клетки в пунктат – апаратно 6.00 лв. 
Албумин – пунктат 3.00 лв. 
Амилаза – пунктат 6.00 лв. 
Глюкоза – пунктат 3.00 лв. 
Креатинин – пунктат 3.00 лв. 
ЛДХ – пунктат 3.00 лв. 
Холестерол – пунктат 3.00 лв. 
Общ белтък – пунктат 3.00 лв. 
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат 17.00 лв.
Диференциално броене на клетки в назален лаваж 17.00 лв.
   
Ликвор  
 Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot) 175 лв.
 LGI1 (Leucine-rich glioma inactivated protein 1) Antibody 135 лв.
 Glutamate Receptor Antibody (Type NMDA) 135 лв.
CASPR2 (Contactin-Associated Protein 2) Antibody 135 лв.
   
Други изследвания   
Окултни кръвоизливи 7,00 лв.
Комбиниран тест за хемоглобин  трансферин  калпротектин и лактоферин в изпражнение 35,00 лв.
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър 44,00 лв.
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър 44,00 лв.
QuantiFERON – TB Gold 105.00 лв.
Непоносимост към храни 165,00 лв.
Потен тест - Nanoduct
75.00 лв. 
Fibro Max 231,00 лв.
Fibro Test 165,00 лв.
Аминокиселинен профил, Серум 35,00 лв.
Omega 3 90,00 лв.
Omega 6
90,00 лв.
Вземане на биологичен материал и екарисаж 6.00 лв.
 
 

 

 

 

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".