Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Приключили процедури

Академична длъжност „Доцент”

18.08.2017 г.

Д-р Владимир Стефанов Наков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Неврохирургия”.

Заключително заседание на Научното жури:  21.09.2017г. от 11.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.

Рецензии:

Становища:


ОНС “Доктор”

15.02.2017 г. 

Д-р Калоян Михайлов Давидов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Обща хирургия 

Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване на ефективност и безопасност на трансуретрална лазерна енуклеация на простатата с диоден лазер (DiLEP) и трансуретрална резекция на простата  (TURP) 

Научен ръководител:  Проф. д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н.

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.- вътрешен член

Членове:

1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. - вътрешен член
2. Проф. д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н – външен член
3. Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н. - външен член
4. Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м.- външен член 

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член
Проф. д-р Валери Стоицев Марияновски, д.м. - външен член 

Рецензенти:

1. Проф. д-р Илия Петров Салтиров, д.м.н.
2. Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м. 

Дата и място  на публичната защита: 15.03.2017 г., 14.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж  

Прикачени файлове:


ОНС “Доктор”

08.11.2016 г. 

Д-Р ЛЪЧЕЗАР БОЯНОВ ЛОЗАНОВ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ВЗАИМОВРЪЗКИ И РОЛЯ НА ПАТОГЕНЕТИЧНИТЕ ФАКТОРИ

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. - вътрешен член

Членове:

1. Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м. - вътрешен член
2. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, д.м.н. - външен член
3. Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, д.м. – външен член
4. Доц. д-р Светослав Тодоров Ханджиев, д.м. - външен член

Резервни членове:

Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м. - вътрешен член
Доц. д-р Малина Кирилова Петкова, д.м. - външен член

Рецензенти:

1. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, д.м.н.
2. Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 09.12.2016 г., 14.00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:


Академична длъжност „Доцент”

07.11.2016 г.

Д-р Наталия Йорданова Стоева, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести”.

Заключително заседание на Научното жури: 07.12.2016 г. от 15.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала. 

Резюмета на научните трудове на д-р Наталия Йорданова Стоева, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Професор”

06.11.2016 г.

Доц. д-р Галина Иванова Кирова - Недялкова, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използването на радиоактивни изтопи)”.

Заключително заседание на Научното жури: 06.12.2016 г. от 12.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала. 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Галина Иванова Кирова – Недялкова, д.м.:

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Доцент”

03.11.2016 г.

Д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Дерматология и венерология”.

Заключително заседание на Научното жури: 05.12.2016 г. от 16.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

Рецензии:

Становища:


ОНС “Доктор”

26.10.2016 г. 

Д-р Илия Илков Карагьозов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Обща хирургия 

Тема на дисертационния труд: Диагностично-лечебни възможности на колпоскопски асистираната лазерна конизация при предрак на шийката на матката” 

Научен ръководител:  Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. 

Научно жури: 

Председател:

Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.- вътрешен член

Членове:

1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. - вътрешен член
2. Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н – външен член
3. Чл.кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.-външен член
4. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.-външен член 

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член
Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - външен член  

Рецензенти:

1. Чл.кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.
2. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 29.11.2016 г., 14.00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:


Академична длъжност „Доцент”

24.08.2016 г.

Д-р Васил Цанков Яблански, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Обща хирургия”.

Заключително заседание на Научното жури:  04.10.2016 г. от 12.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала.

Резюмета на научните трудове на д-р  Васил Цанков Яблански, д.м.

Рецензии:

Становища:


ОНС “Доктор”

03.05.2016 г.

Д-Р АРКАДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: Тънкочревна механична непроходимост. Диагностични и лечебни проблеми (експериментални и клинични проучвания)

Научен ръководител: 
Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.

Научно жури:

Председател:
1. Проф.д-р Радослав Ненков Гайдарски,д.м.н. - вътрешен член

Членове:

2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н. – вътрешен член
3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - външен член
4. Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. – външен член
5. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. – външен член

Резервни членове:

Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.- вътрешен член
Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - външен член 

Рецензенти:

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м.

Дата и място  на публичната защита: 02.06.2016 г. , 13:00 часа, Аулата на МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД

Прикачени файлове:


Академична длъжност „ Професор”

09.02.2016 г.

Доц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Неврохирургия”.

Заключително заседание на Научното жури - 22.02.2016 г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.:

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Доцент”

08.02.2016г.

Д-р Александър Иванов Осиченко, д.м., процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.02.2016г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД, ІV-ти етаж,  403 учебна зала 

Резюмета на научните трудове на д-р Александър Осиченко, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Главен асистент”

11.01.2016г.

Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м., процедура по заемане на академична длъжност „Главен асистент” по научната специалност  „Обща хирургия”.

Заседание на Научното жури за провеждане на конкурсен изпит - 21.01.2016г. от 14.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД,  9 етаж, Рапортна зала

Научно жури:

Вътрешни членове за МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД

  1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
  3. Проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, д.м.н. 

Външни членове за МБАЛ Токуда Болница София” ЕАД 

  1. Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н.
  2. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н.

Академична длъжност „Доцент”

22.10.2015 г.

Д-р Димитър Петров Николов, д.м., процедура по заемане на академична длъжност „Доцент” по научната специалност  „Сърдечносъдова хирургия”.

Заключително заседание на Научното жури -  06. 11.2015г. от 15.00 часа в Университетска болница „Света Екатерина”, ІІ-ра учебна зала

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „ Професор”

22.10.2015 г.

Доц. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Сърдечносъдова хирургия”.

Заключително заседание на Научното жури -  06.11.2015 г. от 12.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” АД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Професор”

22.10.2015 г.

Доц. д-р Милена Станева Станева, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Ангиология”.

Заключително заседание на Научното жури -  06.11. 2015 г. от 13.30 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” АД, ІV-ти етаж, 403 учебна зала

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Професор”

28.10.2015 г.

Доц. д-р Иван Стайков, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Неврология”.

Заключително заседание на Научното жури -  16.11.2015 г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” АД, 9-ти етаж, Рапортна зала

Рецензии:

Становища: 


Академична длъжност „Професор”

22.10.2015 г.

Доц. д-р Кирил Василев Драганов, д.м., процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Обща хирургия”.

Заключително заседание на Научното жури - 16.11.2015 г. от 13.00 часа в „МБАЛ Токуда Болница София” АД, 4-ти етаж, зала 403.

Рецензии:

Становища:

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".