Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Отделение по Интервенционална гастроентерология

Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология разполага с млад и амбициозен екип от способни, взаимно допълващи се лекари със съвременни познания в гастроентерологията и модерни подходи към пациентите с проблеми в тази област.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяват се пълен обем диагностични и терапевтични интервенции със съвременна апаратура:

 • Диагностична горна и долна ендоскопия със съвременни HD апарати и рутинно приложение на виртуална хромоендоскопия

 • Ендоскопска полипектомия и мукозна резекция, ендоскопска резекция на лезии с голям размер, APC 

 • Интраоперативна ендоскопия 

 • Ендоскопска хемостаза- инжекционни техники, поставяне на хемостатични клипси, термични способи, лигиране на кървящи езофагеални варици 

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография със всички свързани терапевтични интервенции- папилосфинктеротомия, екстракция на конкременти, ендоскопско протезиране с пластични или метални стентове според индикациите, интрадуктална биопсия, ампулектомия, холангиоскопия. Една от спецификите на звеното са интервенции при "трудни" билиарни конкременти, включващи екстракция на интрахепатални камъни, камъни в жлъчните пътища с големи размери и брой, широка балонна дилатация на Папила Фатери, холедохоскопия, механична литотрипсия, екстракорпорална литотрипсия /съвместно с екипа на Отделение по урология/. С малко алтернативи в страната е лечението на ятрогенни лезии на жлъчните пътища и спешната ЕРХПГ при пациенти с холангит и сепсис, които рутинно се прилагат при нас. Осъществява се ендоскопско лечение на пациенти с болкови и усложнени форми на хроничен панкреатит- панкреасна сфинктеротомия, стентиране на панкреасен канал, дилатации на стриктури, екстракция на конкременти, екстракорпорална литотрипсия /ESWL/ на панкреасни камъни и пълен обем интервенции при стриктури на жлъчните пътища, включително хилусни билиарни обструкции. Съвместно с екипа на Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия извършваме при индикации интраоперативно ЕРХПГ и лапароскопски асистирани "рандеву"- процедури. Друга специфика и интерес на звеното е провеждане на ЕРХПГ при пациенти с предходни операции върху стомах и дуоденум 

 • Ендоскопски интервенции върху хранопровод- лигиране на варици, балонна дилатация, ендоскопско протезиране. Специфични за звеното са лечението на пациенти с трахео- и бронхоезофагелани фистули / съвместно с екипа на Отделение по гръдна хирургия /, комбинирано стентиране на хранопровод и дихателни пътища, ендоскопски интервенции върху хранопровода при хирургични усложнения, лечение на пациенти с ранни и късни форми на радиационен езофагит. 

 • Ендоскопско поставяне на гастростоми и сонди за ентерално хранене 

 • Ендоскопско протезиране при малигнени дистални стомашни и дуоденални обструкции 

 • Ендоскопско третиране на анастомотични инсуфициенции и фистули 

 • Ендоскопско поставяне на стомашен балон за редукция на тегло 

 • Ендоскопска екстракция на чужди тела от ГИТ 

 • Ултразвук на корем и ретроперитонеум- съвременна диагностика, включително контрастно усилена ехография, процедури под ултразвуков и рентгенов контрол- "тру кът" биопсии на черен дроб, панкреас, туморни маси в коремната кухина и малкия таз, ретроперитонеални лимфни възли, "слепи" чернодробни биопсии, перкутанни дренажи на вътрекоремни и ретроперитонеални колекции, перкутанна трансхепатална холангиография (PTC) с дренаж и възможност за "рандеву" и комбинирани подходи.

Отделението по Интервенционална гастроентерология разполага с 12 легла и осъществява стационарно лечение на пациенти по всички клинични пътеки в гастроентерологията, както в планов, така и в спешен порядък. Приоритет за звеното са пациенти с декомпенсирани чернодробни заболявания- лечение, скрининг и подготовка за чернодробна трансплантация, пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания (Улцерозен колит и Болест на Крон), както и всички с индикации за интервенционални процедури. Осигурена е възможност за спешен прием и извъшване на ендоскопски интервенции в условия на спешност при пациенти с остро кървене от ГИТ и такива с гноен холангит и заплашващ билиарен сепсис.

Стремежът е за осигуряване на съвременно лечение съгласно европейските и световни препоръки, ангажираност и индивидуален подход към всеки пациент, проследяването и наблюдението му и след изписване от стационара.

Екип
Д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интервенционална гастроентерология Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет гр. София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017).
Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Българското научно дружество по гастроентерология. През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология.
Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища.
Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка.
От 01.09.2011 г. е част от екипа на Болница Токуда, а от 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология. Доктор на годината в Болница Токуда за 2015 г.
Д-р Иван Тишков, гастроентеролог Завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделение по гастроентерология на Токуда Болница София. От април 2014 г. е част от екипа на Втора вътрешна клиника. Специализира гастроентерология в Клиниката по Гастроентерология от 2014 до 2018 г. Придобива специалност през ноември 2018 г. Професионалните му интереси са насочени в следните области: диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, ЕРХПГ, манипулации под ултразвуков и рентгенов контрол. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.
Д-р Ирина Боева, гастроентеролог Д-р Боева е завършила медицина в МУ-Варна през 2012 г. По време на следването си работи като асистент-сътрудник на общопрактикуващ лекар. След завършването си до 2016 г. работи като лекар в Отделение по Гастроентерология на МБАЛ "Софиямед". Специализира гастроентерология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Придобива специалност през 2017 г. От 2016 г. е част от екипа на отделението по Интервенционална гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Участва като подизследовател в 5 Клинични изпитвания в сферата на медикаменти за лечение на възпалителни чревни заболявания (IBD). Има участие в XVIII, XIX, XX конгрес на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), I и II Национален конгрес на младите гастроентеролози, съавтор на публикации и постери на европейските конгреси по гастроентерология и ендоскопия (UEG, ESGE).
Има научни интереси в диагностичната ендоскопия (гастро и колоноскопия), диагностиката и лечението на чернодробни заболяванния, възпалителни чревни заболявания, хранене и диететика.
Владее немски и английски език.
Д-р Женя Георгиева, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. Работи на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик в различни гастроентерологични отделения, като едновременно с това работи в спешно отделение и останалите направления на вътрешните болести.
От 2012 г. специализира гастроентерология и хепатология във ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Ханджиев. Има съвместни публикации с доц. Ханджиев.
В Токуда Болница София е от януари 2015 г., от създаването на Направление по Интервенционална гастроентерология
Д-р Васил Койнарски, гастроентеролог Д-р Койнарски е завършил медицина в МУ-София през 2013 г. От юли 2014 г. след успешно положен изпит е зачислен като редовен специализант по гастроентерология. От създаването на отделението по Интервенционална гастроентерология е част от екипа, като негов ръководител е д-р Петко Карагьозов. Придобива специалност Гастроентерология през 2018 г. Професионалните му интереси са насочени в областите: Ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол, Диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.
Д-р Инна Добрева, гастроентеролог Д-р Инна Добрева е завършила медицина в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна през 2010 г. След дипломирането си до 2018 г. работи и специализира Вътрешни болести и Гастроентерология в Германия. Работила е в Отделение по вътрешни болести и ревматология в болница Св. Ансгар, Сулинген; в Клиника по гастроентерология, ендокринология, ревматология и инфекциозни болести в Университетска болница Регенсбург; в Отделение по гастроентерология в болница Св. Елизабет, Щраубинг.
Натрупва опит в различните направления на Вътрешната медицина; в работата с пациенти с онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт; работила е в интензивно отделение.
От декември 2018 г. е част от екипа на Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
Има специалност по гастроентерология от май 2019 г.
Професионалните й интереси са в областите на ендоскопската диагностика и лечение и коремната ехография.
Владее немски и английски език.
Д-р Виолета Митова, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Митова е завършила медицина в МУ-София през 2017 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. От април 2017 г. е зачислена като редовен специализант по гастроентерология към отделението за периода 2017 - 2021 г. с ръководител д-р Петко Карагьозов. Професионалните и интереси са насочени в областта на възпалителните чревни заболявания, горна и долна ендоскопия, ултразвукова диагностика. Има съвместни научни публикации с д-р Карагьозов в български и европейски издания.

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Хронични чернодробни забо…

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".