Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Отделение по Интервенционална гастроентерология

Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология разполага с млад и амбициозен екип от способни, взаимно допълващи се лекари със съвременни познания в гастроентерологията и модерни подходи към пациентите с проблеми в тази област.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяват се пълен обем диагностични и терапевтични интервенции със съвременна апаратура:

 • Диагностична горна и долна ендоскопия със съвременни HD апарати и рутинно приложение на виртуална хромоендоскопия

 • Ендоскопска полипектомия и мукозна резекция, ендоскопска резекция на лезии с голям размер, APC 

 • Интраоперативна ендоскопия 

 • Ендоскопска хемостаза- инжекционни техники, поставяне на хемостатични клипси, термични способи, лигиране на кървящи езофагеални варици 

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография със всички свързани терапевтични интервенции- папилосфинктеротомия, екстракция на конкременти, ендоскопско протезиране с пластични или метални стентове според индикациите, интрадуктална биопсия, ампулектомия, холангиоскопия. Една от спецификите на звеното са интервенции при "трудни" билиарни конкременти, включващи екстракция на интрахепатални камъни, камъни в жлъчните пътища с големи размери и брой, широка балонна дилатация на Папила Фатери, холедохоскопия, механична литотрипсия, екстракорпорална литотрипсия /съвместно с екипа на Отделение по урология/. С малко алтернативи в страната е лечението на ятрогенни лезии на жлъчните пътища и спешната ЕРХПГ при пациенти с холангит и сепсис, които рутинно се прилагат при нас. Осъществява се ендоскопско лечение на пациенти с болкови и усложнени форми на хроничен панкреатит- панкреасна сфинктеротомия, стентиране на панкреасен канал, дилатации на стриктури, екстракция на конкременти, екстракорпорална литотрипсия /ESWL/ на панкреасни камъни и пълен обем интервенции при стриктури на жлъчните пътища, включително хилусни билиарни обструкции. Съвместно с екипа на Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия извършваме при индикации интраоперативно ЕРХПГ и лапароскопски асистирани "рандеву"- процедури. Друга специфика и интерес на звеното е провеждане на ЕРХПГ при пациенти с предходни операции върху стомах и дуоденум 

 • Ендоскопски интервенции върху хранопровод- лигиране на варици, балонна дилатация, ендоскопско протезиране. Специфични за звеното са лечението на пациенти с трахео- и бронхоезофагелани фистули / съвместно с екипа на Отделение по гръдна хирургия /, комбинирано стентиране на хранопровод и дихателни пътища, ендоскопски интервенции върху хранопровода при хирургични усложнения, лечение на пациенти с ранни и късни форми на радиационен езофагит. 

 • Ендоскопско поставяне на гастростоми и сонди за ентерално хранене 

 • Ендоскопско протезиране при малигнени дистални стомашни и дуоденални обструкции 

 • Ендоскопско третиране на анастомотични инсуфициенции и фистули 

 • Ендоскопско поставяне на стомашен балон за редукция на тегло 

 • Ендоскопска екстракция на чужди тела от ГИТ 

 • Ултразвук на корем и ретроперитонеум- съвременна диагностика, включително контрастно усилена ехография, процедури под ултразвуков и рентгенов контрол- "тру кът" биопсии на черен дроб, панкреас, туморни маси в коремната кухина и малкия таз, ретроперитонеални лимфни възли, "слепи" чернодробни биопсии, перкутанни дренажи на вътрекоремни и ретроперитонеални колекции, перкутанна трансхепатална холангиография (PTC) с дренаж и възможност за "рандеву" и комбинирани подходи.

Отделението по Интервенционална гастроентерология разполага с 12 легла и осъществява стационарно лечение на пациенти по всички клинични пътеки в гастроентерологията, както в планов, така и в спешен порядък. Приоритет за звеното са пациенти с декомпенсирани чернодробни заболявания- лечение, скрининг и подготовка за чернодробна трансплантация, пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания (Улцерозен колит и Болест на Крон), както и всички с индикации за интервенционални процедури. Осигурена е възможност за спешен прием и извъшване на ендоскопски интервенции в условия на спешност при пациенти с остро кървене от ГИТ и такива с гноен холангит и заплашващ билиарен сепсис.

Стремежът е за осигуряване на съвременно лечение съгласно европейските и световни препоръки, ангажираност и индивидуален подход към всеки пациент, проследяването и наблюдението му и след изписване от стационара.

Екип
Д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интервенционална гастроентерология Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет гр. София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017).
Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Българското научно дружество по гастроентерология. През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология.
Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища.
Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка.
От 01.09.2011 г. е част от екипа на Болница Токуда, а от 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология. Доктор на годината в Болница Токуда за 2015 г.
Д-р Иван Тишков, гастроентеролог Д-р Тишков завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. За периода 2014г - 2018 г. е зачислен, като редовен лакар-специализант по Гастроентерология във втора вътрешна клиника - отделение по интервенционална гастроентерология, под ръководоството на Д-р Петко Карагьозов. През 2017 г е избран за специализант на годината в Болница Токуда. Придобива специалност Гастроентерология през ноември 2018 г. в Медицински университет София.
Извършва рутинно горна и долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и абдоминална ехография с перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.
Притежева свидетелства за завършени професионални квалификации - трето ниво интервенционална абдоминална ехография и трето ниво интервенционална ендоскопия.
Има съвместни научни публикации с д-р Петко Карагьозов в български и европейски издания , както и активно участие в български и европейски конгреси , чрез постери и орални презентации.
Преминал ендоскопски курсове на обучение в Чехия, Ромъния и др., както и посещения на гастроентерологични и ендоскопски симпозиуми в Германия, Испания, Италия, Чехия, Сърбия и Ромъния.
Член е на :
Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE),
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ),
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ).
Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България - през 2019 г. е избран за член на Управителния съвет, завеждащ сектор Ендоскопия
Д-р Ирина Боева, гастроентеролог Д-р Боева е завършила медицина през 2012 г. в МУ-Варна. Прекарва последната година от образованоето си по медицина в Университетска клиника в Дрезден, Германия. Провежда своята специализация в Клиника по Гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ. Придобвиа специалност по гастроентерология през 2017 г. Преминала е ендоскопски курс в Берлин Германия, както и посещения на редица ендоскопски курсове и обучения.

От 2017 г. е член на екипа на д-р Петко Карагьозов.

През последните две години се занимава предимно с извършването на горна и долна ендоскопия, и свързаните с тях терапевтични интервенции. Извършва рутинно абдоминална ехография и интервенции под ехографски контрол. Притежава опит в диагностиката и лечението на чернодробни заболявания, остри и хронични заболявания на панкреаса, неопластични и възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, извършва консултации по отношение на хранене и диететика при различни състояния. Сред специалните ѝ интереси са хронични възпалителни чревни заболявания - болест на Крон и улцерозен колит и заболяванията на панкреаса.
Съвместно с Д-р Карагьозов има редица участия в български и международни конгреси, както и публикации в европейски и световни списания и журнали.
Притежава сертификати за извършването на:
Абдоминална ехография и интервенции под ехограски контрол;
Диагностична и терапевтична гастро- и колоноскопия.

Член на:
Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE)
Европейското дружество по гастроентерология (UEG)
Европейска федерация на дружествата по ултразвук в медицината(EFSUMB)
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ)
Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
Д-р Женя Георгиева, гастроентеролог Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2008 г. Работи на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик в различни гастроентерологични отделения, като едновременно с това работи в спешно отделение и останалите направления на вътрешните болести.
От 2012 г. специализира гастроентерология и хепатология във ВМА - София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Ханджиев. Има съвместни публикации с доц. Ханджиев.
В Токуда Болница София е от януари 2015 г., от създаването на Направление по Интервенционална гастроентерология
Д-р Васил Койнарски, гастроентеролог Д-р Койнарски е завършил медицина в МУ-София през 2013 г. От юли 2014 г. след успешно положен изпит е зачислен като редовен специализант по гастроентерология. От създаването на отделението по Интервенционална гастроентерология е част от екипа, като негов ръководител е д-р Петко Карагьозов. Придобива специалност Гастроентерология през 2018 г. Професионалните му интереси са насочени в областите: Ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол, Диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия. Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.
Д-р Инна Добрева, гастроентеролог Д-р Инна Добрева е завършила медицина в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна през 2010 г. След дипломирането си до 2018 г. работи и специализира Вътрешни болести и Гастроентерология в Германия. Работила е в Отделение по вътрешни болести и ревматология в болница Св. Ансгар, Сулинген; в Клиника по гастроентерология, ендокринология, ревматология и инфекциозни болести в Университетска болница Регенсбург; в Отделение по гастроентерология в болница Св. Елизабет, Щраубинг.
Натрупва опит в различните направления на Вътрешната медицина; в работата с пациенти с онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт; работила е в интензивно отделение.
От декември 2018 г. е част от екипа на Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
Има специалност по гастроентерология от май 2019 г.
Професионалните й интереси са в областите на ендоскопската диагностика и лечение и коремната ехография.
Владее немски и английски език.
Д-р Виолета Митова, лекар-специализант по Гастроентерология Д-р Митова е завършила медицина в МУ-София през 2017 г. След дипломирането си работи като доброволец в Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. От април 2017 г. е зачислена като редовен специализант по гастроентерология към отделението за периода 2017 - 2021 г. с ръководител д-р Петко Карагьозов. Професионалните и интереси са насочени в областта на възпалителните чревни заболявания, горна и долна ендоскопия, ултразвукова диагностика. Има съвместни научни публикации с д-р Карагьозов в български и европейски издания.

Отделението

Гастроентерология

Гастроентерология

Интервенционална гастроен…

Фиброскан

Хронични чернодробни забо…

Ендоскопска ехография

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.