Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Лиана Герчева, Началник Клиника по Хематология Проф. д-р Лиана Герчева е специалист по Клинична хематология с богат опит в диагностиката на лечението на болести на кръвта, университетски преподавател и уважавано име от медици и пациенти.

Тя има придобити специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт. През 1989 г. защитава докторска дисертация на тема „Миеломна болест: клинико-морфологични данни, неврологичен синдром, лечение“. През 1996–1997 г. специализира трансплантация на костен мозък и хемопоетични стволови клетки в Израел, Медицински център „Хадаса“, под ръководството на проф. д-р Шимон Славин. През 1999 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) я удостоява със званието „доцент“, а през 2018 г. научно жури я избира за професор при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Проф. Герчева е работила е в Катедра „Вътрешни болести“, Клиника по хематология при Медицински университет гр. Плевен като асистент, старши асистент, главен асистент. От 1994 до 1996 е завеждащ отделение по вътрешни болести при МБАЛ „Света Анна“ – Варна. От 1996 г. до 2020 г. работи в УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна, като от 2004 г. до 2019 г. е началник на клиника по клинична хематология, а от 2004 г. до 2020 г. - ръководител на учебно-научен сектор по хематология при Катедра „Вътрешни болести“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Автор и съавтор е на над 240 научни труда, публикувани в български и международни списания, от които 2 учебника, 3 монографии, 3 ръководства за диагностика и лечение на хематологичните заболявания и 10 обзорни труда. Има активни акаунти в Google scholar и Research gate, импакт фактор над 500, над 2800 цитирания във Web of Science; над 900 - в Scopus и над 1500 в Google Scholar.

Била е ръководител и участник в 14 научни проекта, от които два европейски.

Рецензирала е дисертационни трудове, публикации на кандидати за присъждане на научното звание „доцент“, проекти към МОН и Фонд „Наука“ при МУ Варна, статии за списания. Постоянен оценител е към Фонд „Наука“ при МОН. Член на редакционната колегия на списанията „Клинична хематология“ (до 2019 г.) и „Journal of IMAB“ (понастоящем). Член е на акредитационна комисия към НАОА, като през 2019 г. участва в акредитирането за обучение на докторанти при СБАЛХЗ – София и Учебния сектор по хематология при МУ – Пловдив.

Проф. Герчева е обучавала студенти от Факултета по Медицина и Факултета по Фармация в Медицинския университет на Варна. Научен ръководител на 8 докторанти, от които 3 са успешно защитили дисертациите си. Преподава на специализиращи лекари по Вътрешни болести, Клинична хематология и Трансфузионна хематология. Редовен член на изпитна комисия за придобиване на магистърска степен по медицина (до 2020 г.) и на изпитна комисия за придобиване на специалността „Клинична хематология“ (понастоящем).
Д-р Исмаил Амин, началник на Отделение по Хематология Завършил е ВМИ - Пловдив през 1992 г. Придобита специалност по вътрешни болести 1996 г. От 1997 до 1999 г. специализира клинична хематология в УМБАЛ „Александровска“ и Националния център по клинична и трансфузионна хематология (НЦХТ) гр. София. През 1999 г. придобива специалност по клинична хематология. От 2001 г. до 2002 г. работи в УМБАЛ „Александровска“ - Хематологична клиника, а от 2004 г. в НЦХТ като лекар в Отеделението за лечението на хематологични заболявания. От 01.04.2009 г. работи като лекар в новосъздаденото отделение по „Хематология”.
Д-р Ирена Гълъбова, лекар хематолог, интернист Завършва Медицинска академия – София, специалност "Медицина" през 1985 г. Има придобити две специалности – „Вътрешни болести” (1991 г.) и „Клинична хематология” (1996 г.). Работи като лекар в Районна болница – Дупница (1985-1988 г.), в Обединена районна болница “Д-р Рачо Ангелов” – София, Вътрешно отделение с Хематологичен сектор (1988-1996 г.) и в Национален център по хематология и трансфузиология - София, Хематологична клиника (1996-2009 г.). В екипа на Клиника по Хематология и онкология при МБАЛ “Токуда Болница София” е от месец юни 2009 г.
Д-р Веселина Иванова, лекар-специализант по Хематология Завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. с отличие. През 2013 година преминава стаж по вътрешни болести в Русия – Първи Московски Университет „ И.М. Сеченов“. От 1.05.2014 г. до 30.09.2014 г. е лекар в МБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ“ ООД - гр. Варна. От 01.11.2014 г. е лекар в Клиника по хематология – МБАЛ „ Токуда Болница София“. Професионални интереси: Иновативни методики за лечение на малигнените хемопатии, наследствени хемолитични анемии и хередитни нарушения в кръвосъсирването.
Ст.м.с. Ива Миланова Завършва Полувисш Медицински институт "Йорданка Филаретова", София през 1993 г. с профил Медицинска сестра. От 1991 до 2007 година работи като медицинска сестра в Отделение по Нефрология с ревматологичен сектор към V МБАЛ, София. От 2007 г. е част от екипа на МБАЛ "Токуда Болница София" като работи във Вътрешна клиника (2007-2008 г.) и Клиника по Хематология и Онкология (2008 - 2015 г.). От януари 2015 г. е старша медицинска сестра на отделение по Хематология.
Д-р Гергана Николова, дм, клиничен хематолог

Отделението

Хематология

Прегледи

Лечение в отделението

Екип

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.