Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Курсове и обучения

Високоспециализирано изследване на сърцето в Клиниката по образна диагностика на Токуда Болница София съвместно с немски специалист

 3 и 4 ноември 2016 г. 

Д-р Енвер Тахир гостува на Клиниките по Образна диагностика, където ще се проведат стрес-МР изследвания на сърцето. Д-р Тахир от Университетската болница в Хамбург, Германия ще сподели своя опит при провеждане на специализирано стрес-МР изследване на сърцето със своите колеги от Клиниките по Образна диагностика и Кардиология в Токуда Болница София на 3 и 4 ноември 2016 г. 

Стрес миокардната перфузия, проведена в хода на магнитно-резонансно изследване е неинвазивен метод за функционална оценка на нискостепенни коронарни стенози и при определяне на т.нар. “виновна” плака при дву- и три съдово заболяване на миокарда. Изследването е включено в рутинния протокол за предпроцедурна оценка на болни с нетипична презентация на коронарна болест и навлиза широко в кардиологичната практика в целия свят.

Чрез определяне на степента на перфузиране на миокарда в покой и при стимулация с медикаменти, има възможност за неинвазивна оценка на кръвоснабдяването на миокарда. Нарастващите доказателства от клинични и прогностични проучвания силно подкрепят прилагането на магнитно-резонансната образна диагностика на миокардна перфузия като диагностичен и прогностичен инструмент за насочване на терапията в клинични условия. 

Д-р Тахир е рентгенолог с насоченост към сферата на кардиорентгенологията. Работи в отделение по диагностична и интервенционална радиология на Университетски медицински център Хамбург-Епендорф в Хамбург, Германия като основните му интереси са насочени към неинвазивни образни методи за тъканна характеристика на миокарда.

Д-р Енвер Тахир ще презентира своя опит от Клиниката в Хамбург, след което на мултидисциплинарен колегиум ще бъдат представени пациенти, показани за провеждане на стрес-МР изследване. Същите ще бъдат извършени в клиниката по образна диагностика на Токуда Болница София. В екип ще работят д-р Тахир, доц. Кирова, д-р Гелев, д-р Ненкина, д-р Адам и д-р Парапунова.

Курс за рентгенолози и рентгенови лаборанти: Магнитно-резонансна образна диагностика. Време на релаксация Т1 

18 март 2016 г.

Токуда Болница София

Целта на научната среща е да запознае участниците с физичните принципи за получаване на образи в Т1 релаксационно време, секвенции, базирани на Т1 релаксационно време, артефакти - причини и пътища за преодоляването им, контрастиране на образите.  

 

 Медицински колегиум на тема: Образна диагностика и нуклеарна медицина

11 януари 2016

Токуда Болница София

Научната среща е предназначена за широк кръг специалисти - образни диагностици и клиницисти. Целта на модула е да представи мястото на съвременната нуклеарна медицина в диагностичния алгоритъм в отделните клинични направления.

 

 

 

РАБОТНА СРЕЩА: ОБРАЗИТЕ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ - РУТИНА ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

13-14 март 2014 г.

Toкуда Болница София

Интерактивна работна среща, организирана от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и Токуда Болница София

Работната среща има за цел да представи дидактично основните модели на увреда при възпалителни изменения на белия дроб. Ще бъде представена позицията на рентгенолога при интерпретация на образите при различните видове белодробни инфекции, като ще се наблегне на разликите при имунокомпетентни и имунонекомпетентни пациенти.

Работната среща ще предостави възможност за интердисциплинарно обсъждане с участието на пулмолог и гръден хирург, които ще представят особеностите на клиничната оценка в процеса на диагностика и лечение на възникналите усложнения.

Продължителност: два дни в рамките на четири сесии

Брой участници: с оглед запазване на формата на интерактивна работна среща броят на участниците ще е ограничен до 15 души

Курсът е ориентиран към лекари рентгенолози, специализанти по образна диагностика, пулмолози и гръдна хирургия.
Курсът е сертифициран от БЛС.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция “Научна и учебна дейност”

МБАЛ Токуда Болница София
Бул Никола Вапцаров 51Б
1407 София
тел. 02/403 42 21, 403 42 28

Записване: Моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на: zromanska@tokudabolnica.bg или
pstancheva@tokudabolnica.bg

Такса: 30,00 лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД
или по банков път на банкова сметка:
IBAN: BG20CREХ92601010509400
BIC: CREX BGSF
ТОКУДА БАНК АД

 

 Програма

Първи ден

13.30-14.00ч

Регистрация. Откриване на курса

14.00-15.30ч

Белодробните инфекции - основен проблем в пулмологията. Алгоритъм за поведение на пулмолога – д-р Н.Стоева

Семиотика на рентгенморфологичните промени – да се подготвим да говорим на един език – доц. Г.Кирова

15.30-16.00ч

Кафе пауза

16.00-17.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпетентни пациенти – какво ни дава образната диагностика? Бактериални, туберкулозни и нетуберкулозни микоинфекции – д-р Б.Пенев

Представяне на случаи – д-р Б.Пенев

Втори ден

08.30-10.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпетентни пациенти – какво ни дава образната диагностика? Вируси, хламидии и рикетсии, микози – д-р Б.Пенев

Представяне на случаи – доц. Г.Кирова

10.00-10.30ч

Кафе

10.30-12.00ч

Белодробни инфекции при имунокомпрометирани пациенти – какво е различното? – д-р Б.Пенев

Оперативно лечение при белодробни инфекции и техните усложнения. Какво иска да знае гръдният хирург -  д-р Ц.Минчев

Закриване

 

 

Toкуда Болница София - пионер при осъществяване на контрол и оптимизация на радиационната доза, която пациентите получават по време на диагностичните изследвания

Пилотен проект, свързан с регистрацията и анализа на лъчевото натоварване ще позволи на Токуда Болница да следва една от основните тенденции в диагностичната радиология и грижата за сигурността на пациента. За целта е инсталиранa система DoseWatch (General Electric Healthcare) за контрол, управление и оптимизация на радиационната доза, получена от компютъртомографския апарат VCT 64.

“Използването на DoseWatch системата ще е от изключителна полза при управление на качествения контрол в Клиниката по Образна диагностика на Токуда Болница София”, казва доц.Галина Кирова, завеждащ Клиника по Образна диагностика. Ежедневният анализ на данните ще е основа, на базата на която ще може да се стандартизират протоколите на изследване, да се оптимизират физичните параметри и респективно, да се редуцира облъчването на пациента при запазване на качеството на образа. Това е приоритетна задача на рентгенолози и производители на рентгенова апаратура в цял свят и следвайки тази тенденция, участваме в пилотния за страната проект с надежда за популяризиране и стандартизиране на качествения контрол в диагностичната рентгенология.”

Обучението на персонала за работа ще се проведе на 27 март 2013 г. в Клиниката по Образна диагностика на Токуда Болница София.


Курс Солитарно белодробно огнище
Клиника
по Образна диагностика, Токуда Болница София
21-22 февруари 2013г

 

Организатор: Д-р Бранимир Пенев

Лектори: Доц. д-р Галина Кирова, д-р Бранимир Пенев, Емил Георгиев (медицинска физика)

Цел на курса: Да запознае курсистите с принципите на скрининга, диагностиката и диференциалната диагноза на солитарното белодробно огнище. Нискодозова компютърна томография за нуждите на скрининга и проследяването на белодробни нодули.

Обект на обсъждане: Да обсъди новостите в хистологичната класификация на белодробния карцином; поведението при солитарни белодробни огнища; промените в системата на стадиране на белодробния карцином. Да представи основните методи за провеждане на нискодозова компютърна томография и постпроцесинг за целите на проследяването.

Курсът ще се провежда в лекционната зала на Токуда Болница София в рамките на два работни дни с лекционна и дискусионна част на базата на реални случаи.

Максимален брой курсисти – 10 души, специалност или специализанти образна диагностика, пулмология, гръдна хирургия.

Програма

 

Първи ден

13.30-16.30

13.30ч – регистрация, откриване

14.00ч - Солитарно Белодробно огнище – дефиниция и морфологична характеристика – д-р Бранимир Пенев

14.30ч - Множествени белодробни нодули – д-р Бранимир Пенев

15.00-15.30ч – кафе пауза

15.30ч - Оценка на вероятността за малигненост на белодробното огнище – д-р Бранимир Пенев

16.00ч - Нова хистологична класификация на лезиите тип „матово стъкло“ – Доц. д-р Галина Кирова

16.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

Втори ден

8.30-12.30

8.30ч – Скрининг на рака на белия дроб. Принципи – Доц. д-р Галина Кирова

9.00ч - Нискодозова компютърна томография. Принципи – Емил Георгиев

9.30-10.00ч – кафе пауза

10.00ч  - Препоръчителни протоколи при нодули, открити при нескринингови КТ изследвания – д-р Бранимир Пенев

10.30ч - Белодробен Са – промени в TNM класификацията, 2011 – Доц.д-р Галина Кирова

11.00-11.30ч – кафе пауза

11.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

12.30ч - Закриване

Записване:

Моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на: amarina@tokudabolnica.bg или на pstancheva@tokudabolnica.bg

 

За информация: 02/403 4221

Такса: 30,00 лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД
или по банков път на банкова сметка:
IBAN: BG20CREХ92601010509400
BIC: CREX BGSF
ТОКУДА БАНК АД

 

 

 

 

 

 

Курс Солитарно белодробно огнище
Клиника
по Образна диагностика, Токуда Болница София
24-25 януари 2013г

 

 

Организатор: Д-р Бранимир Пенев

Лектори: Доц. д-р Галина Кирова, д-р Бранимир Пенев, Емил Георгиев (медицинска физика)

Цел на курса: Да запознае курсистите с принципите на скрининга, диагностиката и диференциалната диагноза на солитарното белодробно огнище. Нискодозова компютърна томография за нуждите на скрининга и проследяването на белодробни нодули.

Обект на обсъждане: Да обсъди новостите в хистологичната класификация на белодробния карцином; поведението при солитарни белодробни огнища; промените в системата на стадиране на белодробния карцином. Да представи основните методи за провеждане на нискодозова компютърна томография и постпроцесинг за целите на проследяването.

Курсът ще се провежда в лекционната зала на Токуда Болница София в рамките на два работни дни с лекционна и дискусионна част на базата на реални случаи.

Максимален брой курсисти – 10 души, специалност или специализанти образна диагностика, пулмология, гръдна хирургия.

Акредитация: Курсът е акредитиран от БЛС.

 

Програма

 

Първи ден

13.30-16.30

13.30ч – регистрация, откриване

14.00ч - Солитарно Белодробно огнище – дефиниция и морфологична характеристика – д-р Бранимир Пенев

14.30ч - Множествени белодробни нодули – д-р Бранимир Пенев

15.00-15.30ч – кафе пауза

15.30ч - Оценка на вероятността за малигненост на белодробното огнище – д-р Бранимир Пенев

16.00ч - Нова хистологична класификация на лезиите тип „матово стъкло“ – Доц. д-р Галина Кирова

16.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

 

Втори ден

8.30-12.30

8.30ч – Скрининг на рака на белия дроб. Принципи – Доц. д-р Галина Кирова

9.00ч - Нискодозова компютърна томография. Принципи – Емил Георгиев

9.30-10.00ч – кафе пауза

10.00ч  - Препоръчителни протоколи при нодули, открити при нескринингови КТ изследвания – д-р Бранимир Пенев

10.30ч - Белодробен Са – промени в TNM класификацията, 2011 – Доц.д-р Галина Кирова

11.00-11.30ч – кафе пауза

11.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

12.30ч - Закриване

 

Записване:

Моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на: amarina@tokudabolnica.bg или на pstancheva@tokudabolnica.bg

 

За информация: 02/403 4221

Такса: 30,00 лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД
или по банков път на банкова сметка:
IBAN: BG20CREХ92601010509400
BIC: CREX BGSF
ТОКУДА БАНК АД

 

Местата са ограничени!

Отделението

Образна диагностика

Екип

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Център за белодробни фибр…

ЯМР/КТ с анестезия

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.