Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Кадрови потенциал

• Най-големият потенциал с който разполага клиниката е квалифицираният персонал, специализирал в Германия, Швейцария, Англия, САЩ, Япония и притежаващ български и международни сертификати за работа по всички методики в неврологията
• В клиниката, както и в секторите и лабораториите, работят хабилитирани лекари – доценти по неврология с над 20-годишен клиничен, преподавателски и научен опит в областта на неврологията и неврофизиологията, висококвалифицирани специалисти по неврология и невропсихология, квалифицирани в интензивната и обща неврология медицински сестри и специализанти по неврология.
• В клиниката се извършва преподавателска дейност и притежава научна продукция, включваща над 150 научни публикации, някои от които в сериозни европейски и американски неврологични списания, както и няколко научни монографии, отразяващи съвременното ниво на развитие на неврологията. 

Проф. д-р Иван Стайков, дм, началник на Клиника по Неврология и Медицина на съня Проф. д-р Стайков е завършил медицина в МУ - София през 1988 година с отличен успех.

Професионално развитие:
1989-1990 г. Участъков лекар и ръководител на селищна здравна служба, гр. Кочериново
1991-2006 г. последователно ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент по неврология към Клиника по неврология - нервно-интензивно отделение при УМБАЛ “Царица Йоанна”, гр. София
2006 - до момента - началник Клиника по Неврология към МБАЛ “Токуда Болница София”
Доктор на годината в Токуда Болница София за 2015 г.


Следдипломна квалификация и придобиване на научна степен:
1993 г. придобита специалност по неврология
1998 г. присъдена научната степен “Доктор по медицина” от Медицинския факултет при Университета в гр. Берн, Швейцария
1999 г. присъдена научната и образователна степен “Доктор” в гр. София
12.2005 г. призната правоспособност по ултразвукова диагностика на нервната система от МУ-София
05. 2009 г. присъдено научното звание – старши научен сътрудник II степен – доцент по неврология
2011 г. призната правоспособност по отоневрология от МУ-София
12.2011 г. придобива степен магистър и квалификация здравен мениджър от МУ–София
11.2015 г. присъдено академично звание "Професор"

Научни интереси:
Мозъчно-съдови заболявания, интервенционална неврология, спешна и интензивна неврология, мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, нарушение на съня и бодърстването, ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение

Международни специализации:
1996-1998 г. специализира неврология с насоченост - мозъчно-съдови заболявания и ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение в Берн, Швейцария
2000 г. специализира в областта на лечението на исхемичен мозъчен инсулт в Неврологичен институт, Флорида, САЩ
1999 г. и 2001 г. специализира неврология с насоченост – медицина на съня в Линден и Фрайбург, Германия
2006 г. специализира неврология и здравен мениджмънт в болниците на Корпорацията “Токушукай” в Япония
2007 г. специализира "Здравен мениджмънт" в Унивеситетска болница Аденбрукс, Кеймбридж, Великобритания

Членство в научни организации:
Член на Българското дружество по неврология
Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината
Член на Европейската комисия за сертифициране на отделения и центрове за мозъчен инсулт
Член на Световната асоциация по мозъчен инсулт
Член на Европейската организация по мозъчен инсулт
Член на Европейското дружество за изследване на съня

Научна дейност:
Научна публикации: Над 250 научни труда в престижни международни и национални научни списания. Автор е на 3 монографии (2 самостоятелни, 1 в колектив) и е съавтор в учебник по фармакотерапия. Над 370 цитации в международни и български научни публикации. Общ импакт фактор - 121,86.

Научно-изследователски проекти:

2001 г. - Участие в научно-изследователски проект по медицина на съня във Фрайбург, Германия
2014 г. - Ръководител на проект в областта на спешното лечение на мозъчния инсулт, МБАЛ "Токуда Болница София"

Член на редакционните колегии на 3 научни списания.
Д-р Иван Стоянов, невролог Завършил е медицина през 1996 г. в МУ-София. Специалност "Неврология" придобива през 2006 г. След завършването си започва работа в Бърза помощ - София окръг. По-късно постъпва в неврологичното отделение на УМБАЛ "Царица Йоанна". Част от отделението по "Неврология" на МБАЛ "Токуда Болница София" е от самото начало. Д-р Стоянов притежава тясна специализация по доплеросонографска диагностика на мозъчното кръвообращение. През 2011 г. придобива правоспособност по ултразвукова диагностика на нервната система и по отоневрология от Медицински университет София.
Участвал е в множество научни форуми у нас и в чужбина. Бил е на специализация в Литва, Чехия, Финландия.
Д-р Ваня Тончева, невролог Завършила е медицина през 1993 г. в МУ-София. Има специалност "Неврология" от 1999 г. След завършването си е работила една година като участъков педиатър в кв. Ботунец, София. Има 12 годишен опит като невролог, натрупан в УМБАЛ "Царица Йоанна", 5 години от които в интензивен сектор към "Неврология". В МБАЛ "Токуда Болница София" е от самото начало. Професионалният й интерес е в сферата на съдовите и нервномускулните заболявания.
Д-р Анелия Симеонова, невролог, специалист по медицина на съня Завършила е медицина през 1998 г. в МУ - София. Има специалност "Обща медицина" от 2004 г., а през 2009 придобива втората си специалност "Неврология". Специализирала е Нарушения на съня и бодърстването в Унгария, Електромиографска диагностика на нервната система. През 2010 г. придобива превоспособност по електромиографска диагностика на нервната система от МУ-София. Работила е в индивидуална практика като общопрактикуващ лекар.В МБАЛ "Токуда Болница София" е от 01.09.2007 г. Професионалните й интереси са в областта на лечението на мозъчен инсулт и медицината на съня.
Доц. д-р Сийка Новачкова, дм, невролог Завършила е медицина в МУ-София през 1968 г. От 1971 г. работи като ординатор в ЕМГ-лаборатория на Неврологична клиника ИСУЛ. От 1976 г. последователно е асистент, старши и главен асистент към същата лаборатория.
През 1980 г. защитава кандидатска дисертация и получава научно звание "кандидат на медицинските науки", сега - "доктор". През 2004 г. получава научното звание "доцент". От 1976 г. е активно ангажирана и се преподавателска дейност със студенти и специализанти по неврология, провежда курсове и индивидуално обучение за високоспециализираната дейност "клинична електромиография".
През целия си професионален опит доц. д-р Новачкова се занимава с електромиографска диагностика на нервно-мускулните заболявания в неврологията и в други области.
Има над 50 публикации в научни списания. Участва в редица неврологични и електрофизиологчни форуми, на които е автор и съавтор на над 50 съобщения.
Доц. д-р Новачкова е член на дружествата по Неврология, Електрофизиология и Клинична електромиография. От 2008г. е част от екипа на Електромиографската лаборатория на ДКЦ "Токуда", където също участва в провеждането на специализирани курсове.
Доц. д-р Мария Рашева, невролог Завършила е медицина през 1967 г. във ВМИ, София. След завършването си работи като общо практикуващ лекар, а по-късно в неврологично отделение на Работническа болница в гр. Перник. През 1975 г. придобива специалност по неврология.
От 1971г. до 2007г. е последователно научен сътрудник /асистент/ и доцент. в Неврологична клиника ИСУЛ /УМБАЛ “Царица Йоанна”/, завежда сектор Клинична ЕЕГ и епилептология. От 2007г. е невролог-консултант в МСЦ “ИСУЛ-Царица Йоаонна” и от 2011г. – в Неврологична клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна”.

Следдипломна квалификация и придобиване на научна степен:
През 1981 защитава докторат на тема “Епилептични припадъци при мозъчни инсулти”, през 1982 е присъдена научна степен Доктор по медицина, а през 1991 г. - научно звание Ст.н.с.II ст./доцент по неврология. Има призната правоспособност по ЕЕГ диагностика.
Дълги години участва в обучението на студенти и в следдипломно обучение на специалисти по неврология, по клинична ЕЕГ и епилептология в курсовете за следдипломна квалификация и в индивидуално обучение в Катедрата по неврология на база УМБАЛ “Царица Йоанна”-ИСУЛ. През 2002 г.-2004 г. е лектор в НБУ. От 2000 г.-2012 г. е хоноруван доцент в СУ “Климент Охридски” – по физиологична психология.
Доц. д-р Рашева е преминала специализации в Неврологична клиника на МА, Варшава, Полша – Невромускулни заболявания, в Неврологична клиника на МА - Варшава – Предизвикани потенциали, където по-късно е асистент.Преминала е квалификационни курсове по епилептология – в Европейските и Интернационални Конгреси по епилепсия, по общо медицински въпроси – в интернет курсове.

Научна продукция:
Доц. д-р Рашева има над 120 научни публикации, по-голямата част в областта на епилептологията, участия в написване на учебници, монографии, в конгреси у нас и в чужбина. Членува в български и международни научни организации: Дружество по неврология, Дружество по ЕЕГ и клинична електроенцефалография, Дружество по епилептология, IBRO (International Brain Research Organization). Научните й интереси са в областта на епилептологията, електрофизиологията и невропсихологията. Владее полски, руски, френски и английски език.
Д-р Илияна Зографова, невролог Завършила е медицина в МУ - София и придобива специалност по Неврология през 1991 година. Работила е само в областта на неврологията - по разпределение в гр. Сливница, а след придобиване на специалност - в ХІІ ДКЦ в София. В началото на 2009 година постъпва в Клиниката по Неврология на Токуда. Непрекъснато подобрява квалификацията си с участия в симпозиуми и конгреси от национално, европейско и световно ниво. Има предпочитания и афинитет към диагностика и лечение на пациенти със съдово-когнитивни нарушения и паметов дефицит. Владее свободно английски, френски и руски езици.
Д-р Николай Михнев, невролог, специалист по медицина на съня Завършил е медицина през 2005 година в МУ - София. В периода 2006-2009 г. е редовен докторант в УСБАЛНП „ Свети Наум” - София на тема „Видео ЕЕГ мониториране на терапевтично резистентни епилепсии”. Между 2006 и 2010 г. провежда специализация по неврологоия в УСБАЛНП „ Свети Наум”. През 2010 придобива специалност по неврология и правоспособност по електроенцефалография, а през 2011г. - правоспособност по отоневрология от МУ-София. Интересите му са в областта на епилепсия, нарушение на съня и бодърстването. Има 9 научни публикации. Членува в Българското Дружество по Неврология.
Д-р Георги Савов, невролог, отоневролог Д-р Савов притежава правоспособност за електромиографиографска диагностика на нервната система и по отоневрология.

Професионално развитие:
1996-1998 г. ординатор в Бърза помощ – София окръг
1998-2005 г. специализант към Клиника по неврология, Александровска Болница и ординатор в Неврологично отделение към МБАЛ Самоков
2005-2010 ординатор в Неврологично отделение към МБАЛ Самоков, клинична електромиография
2009 г. отоневрологичен кабинет - гр.Самоков
В екипа на Клиника по неврология към „Токуда Болница София” от 01.09.2010 г.

Следдипломна квалификация:
2006 г. придобита специалност по Неврология – Медицински Университет, гр. София
2006 г. специализира клинична електромиография при проф. Ишпекова
2009 г. специализира отоневрология при проф. Карапанчев и доц. Петрова

Научни интереси:
Световъртеж и нарушения в равновесието, заболявания на периферната нервна система, дегенеративни и възпалителни заболявания.
Д-р Велизара Вутова, невролог Завършила е медицина през 2002 г. в МУ-София, след което работи в Център за Спешна медицинска помощ – София област, а по-късно - в Спешно отделение на МБАЛ „Света Анна”. През 2010 г. придобива специалност „Неврология”. През същата година постъпва в Клиника по „Неврология” на Болница Токуда.
Притежава тясна специалност по електроенцефалография. Професионалните интереси на д-р Вутова са в областта на мозъчно съдовите заболявания и епилепсията.
Д-р Деница Янчева, невролог Завършила е медицина в МУ - София през 2008 година с отличен успех. След завършването си постъпва като ординатор в Клиниката по неврология на МБАЛ "Токуда Болница София". През юли 2009 година започва специализация по Неврология, а от юли 2010 е асистент /научен сътрудник 3 степен/ към МУ-София в Клиниката по неврология на "Токуда Болница София". Владее английски език.
Д-р Михаил Михов, невролог Завършил e МУ - София през 2009 г. Успоредно с ученето e натрупал трудов стаж като медицински работник в клиниката по неврохирургия към МБАЛСМ 'Н.И.Пирогов' и в клиниката по неврология - интензивен сектор към НКБ. След дипломирането си работи към ЦСМП - гр. Перник за няколко месеца. От 15.06.2010 г. е назначен на работа в МБАЛ 'Токуда Болница София', където започва специализация от 01.09.2010 г.
Д-р Нейко Нейков, невролог Завършил е МУ - София през 2011 г. Паралелно със следването работи в Спешен център на Университетска болница "Оломоуц", Бърно, Чехия в продължение на три месеца, а от януари 2012 до спечелване на конкурс за специализация в Токуда Болница София е част от екипа на Клиниката по Неврология като доброволец. От май 2012 година е зачислен на редовна специализация в Клиниката по Неврология в Токуда. Професионалният му интерес е в областта на доплеровата сонография и интервенционалната неврология. Владее английски, френски и немски език.
Д-р Мария Чолакова, дм, невролог Д-р Мария Чолакова е завършила медицина в Медицински университет, София през 2011 г. с отличен успех. След дипломирането си работи за кратко като доброволец в Клиниката по Неврология на Военномедицинска Академия, София и в Клиниката по Анестезиология на ИСУЛ "Царица Йоанна". Специализира Неврология в Клиниката по Неврология на МБАЛ "Токуда Болница София" в периода 2012-2016 г.
През 2016 придобива специалност по неврология и правоспособност по евокирани потенциали, през 2017г.- правоспособност по електромиография, през 2018г. отоневрология от МУ-София. През април 2019г. защитава научна и образователна степен „доктор” на тема „ Рисков профил и особености в етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт при пациенти под 50-годишна възраст”, с научен ръководител проф. Иван Стайков, д.м. Интересите й са в областта на мозъчно-съдовите и демиелинизиращите заболявания. Членува в Българското Дружество по Неврология и Европейскатa академия по неврология.
Д-р Татяна Петрова, Невролог Завършила е Медицина в Медицински университет, гр. София през 2013 г. През 2014 г. работи като консултант на медицинска козметика. От 2015 г. е специализант в Клиниката по Неврология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност по Нервни болести. В настоящия момент продължава работата си като част от екипа на Клиника по Неврология и Медицина на съня на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София.

Професионалните интереси на д-р Петрова са в областта на лечението на мозъчен инсулт, електромиография и нарушения на съня.

Д-р Петрова е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по Неврология, Българско дружество по Сомнология.
Ст.м.с. Сирма Цамбова Завършила Полувисш Медицински институт през 1991 година. Притежава 25 години трудов стаж, като мед. сестра. В екипа на клиника по Неврология, на „Токуда Болница София“ ЕАД е от март 2008 година. От 2014 година продължава професионалната си квалификация в МУ гр. София, към „Факултет по обществено здраве“, специалност “Управление на здравните грижи“. Като старша медицинска сестра в клиниката работи от март 2015 година.
Притежава сертификат за извършване на качествени здравни грижи. Преминала квалификационни курсове по „Интензивни грижи при невологични заболявания. Исхемичен мозъчен инсулт-съвременно лечение. Грижи за болен с инсулт“, “Функционални изследвания в Неврологията“, “Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение“, “Назокомиални инфекции-превенция и контрол. Съвременни проблеми“ и др.

Отделението

Неврология

ВИДЕО | Тайните на съня: …

Преглед при невролог

Специализирана диагностик…

Специализирани комисии за…

Стационарно лечение

Интензивен сектор Stroke …

Интервенционална невролог…

Медицина на съня

Медицина на съня - статия

Отоневрология

Невропсихология

Епилепсия - диагноза и ле…

Видео

Научно-изследователски пр…

Екип

Медицина на съня

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.