Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

SPECT-CT

Какви са диагностичните възможности на SPECT/CT-скенера?

SPECT-CT представлява двуглава гама-камера и рентгенов компютър-томограф, интегрирани в един апарат. SPECT-CT съчетава предимствата и намалява недостатъците на двата диагностични метода: нуклеарно-медицински и рентгенов. Полученият хибриден образ дава функционална и анатомична информация за патологичния процес в едно цялотелесно изследване. Компютър-томографският образ служи за подобряване качеството на нуклеарно-медицинския образ чрез корекция на разсеяното лъчение и топографска локализация на патологичния процес, което повишава точността на изследването и позволява откриване на патологични лезии с много малки размери – разделителната способност е 5-7 мм. Използването на нискодозово СТ свежда лъчевото натоварване на пациента до минимум.

 

SPECT-CT може да работи само като гама-камера и с него могат да се проведат сцинтиграфии на:

 • кости и стави
 • бъбреци (включително клирънси)
 • храносмилателна система
 • сърдечно-съдова система (перфузионна миокардна сцинтиграфия, синхронизирана с ЕКГ, MUGA)
 • белодробна сцинтиграфия
 • щитовидна жлеза
 • мозък
 • неспецифична и специфична туморотропна сцинтиграфия и др.

Но прилагането на хибридния метод повишава чувствителността и специфичността на изследването и избягва необходимостта от допълнителни, доуточняващи изследвания. Например чувствителността и специфичността за откриване на костни метастази на костната сцинтиграфия са съответно 80%, 74%, на СТ - 66%, 97%., а на SPECT/CT те са 96%, 99%. Най-широко приложение и най-добри резултати този хибриден метод има при:

 • изследване на костни и ставни заболявания (включително за диагноза на костни метастази при онкологични заболявания)
 • туморна диагностика, стадиране и рестадиране със специфични и неспецифични радиофармацевтици (включително при карциноми на млечната жлеза, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, невроендокринни тумори, лимфоми, мултиплен миелом, меланом и др.), за сентинелни лимфни възли при начални малки тумори за стадиране на онкологичното заболяване 
 • изследване на миокард и бял дроб

Индикации:

подпомогане  на  диагнозата, N- u M- стадиране на онкологичните заболявания, проследяване ефекта от проведеното лечение, рестадиране (визуализиране на рецидив и/или метастатичен процес), определяне  прогнозата на заболяването.

функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес, визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли.

Изследвания:

 • сцинтиграфия на кости и стави
 • динамична бъбречна сцинтиграфия
 • сцинтиграфия на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези
 • туморотропна сцинтиграфия
 • миокардна перфузионна сцинтиграфия
 • перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
 • сентинелна лимфосцинтиграфия

Отделението

Нуклеарна медицина

SPECT-CT

PET-CT

За пациента

Екип

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".