Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Елисавета Петрова, дмн, началник сектор Превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда Квалификация

Проф. Елисавета Петрова завършва медицина в Медицинска академия, София през 1973 г. През 1979 г. завършва клинична ординатура с придобиване на първа специалност “пневмология и фтизиатрия”, а през1988 г. придобива втора специалност „професионални заболявания“. През 1988 г. защитава дисертация за “доктор по медицина”с теза: „Късни форми на силикоза и силикотуберкулоза“, а през 2005 г. получава научна степен “доктор на медицинските науки” след защита на дисертация “Праховите професионални белодробни болести от неорганични прахове”. През ноември 1987 г. участва в международен семинар по линия на СЗО на тема “Early Detection and Prevention of Health Impairment Related to Work”, проведен в Lodz, Полша. През 1995 г. завършва курс по клинична епидемиология и биостатистика с преподаватели от Erasmus University, Department of Epidemiology and Biostatistics, на базата на Department of Social Medicine and Public Health, Medical University; през 2001г. завършва курс по здравен мениджмънт (200 ч.), а до 2005 г. участва в ежеседмични симпозиуми на БАМ.

Професионална кариера


От 1974 г. работи последователно като лекар-ординатор в Ревмокардиологично отделение при Първостепенна окръжна болница, Благоевград. В периода 1975–1979г. е клиничен ординатор в Институт по белодробни болести и във вътрешните клиники на Медицинска академия, София. През 1979г. е лекар ординатор (2м.) в Торакална клиника на Националния институт по онкология, София. От 1979 г. е последователно лекар ординатор в кабинет по функционално изследване на дишането, Специализирана ТЕЛК по професионални болести; научен сътрудник ІІ ст. в белодробно отделение, главен асистент (завеждащ сектор и завеждащ отделение по пневмокониози), ст. н. с. ІІ ст. в белодробно отделение при Клиника по професионални заболявания, член и председател на Диагностично – експертната комисия по професиоанлани болести. От 2002 г. до 2010 г. Е ст. н. с. ІІ ст. и професор - началник Клиника по професионални заболявания, Университетска МБАЛ “Свети Иван Рилски”, София. От 01.12.20010г. е ръководител на сектор „Превантивна медицина” при ДКЦ „Токуда”, София.

Научна кариера


Автор е на над 250 научни труда (статии, самостоятелни монографии и участия в монографии, участия в ръководства и учебници, участия в множество конгреси и конференции у нас и чужбина (Полша, Гърция, Турция, Югославия, Франция, Германия, Италия, Чехословакия, Румъния, Испания и др.). След 1995 г. e ръководител и участник в два грантови проекта по линия на МОН и МФ, София. През 1997г. участва в съвместен Американо-български проект: “Advanced Trаining Workshop in Environmental and Occupational Health for Senior Bulgarian Environmental Scientists”,финансиран от “Fogarty International Center Program on Environmental Health”, Michigan State University, USA. През 2003 г. е ръководител на научно-практически проект на тема: “Програма за профилактика, диагностика, ранна диагноза, регистриране и система на обслужване на праховите белодробни заболявания в минно-добивната промишленост и при азбест експонирани работници”, финансиран от ФУТ, МТСП. През 2004 г. ръководи научно-практически проект на тема: “Проект за усъвършенстване на националната практика по сигнализиране, проучване, потвърждаване и регистриране на професионалните болести и адаптирането и към европейските насоки за развитие в тази област”, финансиран от ФУТ, МТСП. През 2008 г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в чугонолеенето у нас”, а през 2009г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в минната индустрия у нас”. Проф. Петрова е дългогодишен член на “Българското научно дружество по белодробни болести”, а от 2008 г. е председател на новосформираното Българско научно дружество по професионалбни болести. Член е на European Respiratory Society (ERS).

Преподавателска дейност

В продължение на 31 години преподава "Професионални болести" като асистент, доцент и професор в Катедрата по професионални болести в Медицински университет-София и 9 години - англоезично обучение на чуждестранни студенти в МУ-Плевен и МУ-София. От 2016 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ "Климент Охридски".
Д-р Триас Мавроматис, интернист, гастроентеролог, нефролог и специалист по клинична фармакология Завършва медицина във ВМИ, София през 1980 г. Придобива последователно специалност „вътрешни болести”, нефрология, гастроентерология и клинична фармакология. Работи 28 години като асистент в УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, София. От 2009 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Василка Костова, интернист и кардиолог Завършва медицина във ВМИ, Пловдив през 1971 г. Придобива първа специалност Вътрешни болести през 1985 г. Рeвмокардиология – през 1988 г. Работи в Кардиологична клиника в ІІІ градска болница и Правителствена болница. От 2009 г. работи като интернист и кардиолог в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Евелина Григорова, специалист по образна диагностика Завършва медицина през 1995 г. в МУ-София. Придобива специалност по Образна диагностика през 2008 г. в МУ-София. Работи последователно в Клиника по Образна диагностика в МБАЛ Ботевград, Клиника по Образна диагностика в УМБАЛ Св. Анна - София, спешно рентгенологично отделение в УМБАЛСМ Пирогов (от 2016 г.) От 2017 г. работи в сектор Превантивна медицина на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. Притежава сертификати за провеждане на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, образна диагностика на млечна жлеза.
Д-р Стефка Танчева, офталмолог Завършва медицина във Висш медицински институт, София приез 1965 г.. Придобива специалност „офталмология” през 1979 г. Работи като общ лекар, в Очна клиника в ІІІ градска болница, Очно отделение в V градска болница, като офталмолог в различни медицински центрове в София. От 2011 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Розанна Кръстева, невролог Завършва медицина във ВМИ, София през 1986 г. Придобива специалност неврология през 1992 г. Работи последователно в Санаторно-курортен комплекс „Момин проход”, в доболничната помощ в ДКЦ и като индивидуална практика по неврология. От 2007 г. работи в ДКЦ „Токуда”, а от 2011 г. - в Сектор по превантивна медицина на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Д-р Петя Дачева, невролог Д-р Дачева е завършила Медицински университет - гр. Плевен през 2010 г. След завършването си работи като лекар-ординатор в Спешно отделение на МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов"-гр. Ловеч и като заместващ общопрактикуващ лекар. Специализира Неврология в Клиниката по Неврология в МБАЛ "Токуда Болница София". Придобива специалност Неврология през 2016 г. Преминала е факултативни курсове по миниинвазивни манипулации в медицинската практика и хомеопатия - 1 ниво.
Д-р Ирина Добринова, УНГ специалист Завършва медицина в МА, София през 1985г. Придобива специалност УНГ болести през 2000г. Работи последователно в лаборатория в МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов”, гр. Златоград, УМБАЛ ”Св. Георги”, гр. Пловдив, УМБАЛ „Царица Йоанна”, София, индивидуална УНГ практика в доболничната помощ и от 2009 г. – в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Радка Липева, УНГ специалист Завършва медицина във ВМИ, София през 1971 г. Придобива специалност УНГ болести през 1977 г. Работи в Правителствена болница и в доболничната помощ в ДКЦ като специалист по УНГ болести. От 2010г. работи в Сектор по Превантивна медицина на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Димитър Ленков, акушер-гинеколог Завършва медицина в МА, София през 1979 г. През 1992 г. придобива специалност „акушерство и гиенекология”. През 2013 г. завършва магистратура по „здравен мениджмънт”. Работи последователно като АГ специалист в: Работническа болница, гр. Костенец; 26 поликлиника, гр. София; Регионална болница в гр. Зарзис, Тунис; в 26 поликлиника, гр. София, Регионална болница в Тутацин, Тунис, частна АГ практика, 23 ДКЦ, гр. София; МЦ „Орион”, София. От 2009г. до 2015г. е главен секретар в БЛС; от м. юни – м. септмври 2015г. е държавен инспектор ИАМО. От 01.12.2015г. работи като АГ специалист в Сектор по превантивна цедицина в ДКЦ „Токуда”, София.
Д-р Емма Добрева, акушер-гинеколог Завършва медицина във МА, София през 1987 г. От 1989 – 1993 г. е клиничен ординатор, като придобива специалност АГ през 1993 г. Работи в АГ болница „Майчин дом”, след което – в доболничната помощ. От 2008 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Д-р Румен Раденков, акушер-гинеколог Завършва медицина във ВМИ, София през 1988 г. Придобива специалност „акушерство и гинекология” през 1993 г. Работи в АГ отделение в V градска болница, София и в медицински центрове в доболничната памощ. От 2009 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
Ст.м.с. Виолета Соколова Завършила е ИПЗК "Д-р Пейо Бешев" - гр. Плевен през 1987 г. Работи 20 г. като медицинска сестра в СБАЛББ Св. София. В Болница Токуда е от 2007 г., от 2013 г. е отговорник сектор Превантивна медицина в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.
М.с. Евгения Дойнова Завършва Централен полувисш медицински институт - София през 1980 г. Има 16-годишен професионален опит в Трета поликлиника - гр. София и 10-годишен - в Студентска поликлиника - гр. София. Част от екипа на Болница Токуда от нейното откриване. Медицински координатор в сектор Превантивна медицина на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.

Отделението

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".