Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности

Академична длъжност „Главен асистент"

05.11.2019 г.

Процедурa за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Дерматология и венерология”

Кандидат: д-р Иван Асенов Богданов, д.м.

Научно жури, определено със заповед № 397/23.10.2019 г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
 2. Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов  Цанков, д.м.н.
 3. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Александър Иванов Осиченко, д.м.

Външни членове „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
 2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.   

Резервен външен член:

Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.н.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.11.2019 г. от 11 часа в зала 417 на Болница Токуда.

 


ОНС “Доктор”

24.09.2019 г.

Д-р Радин Цонев Цонев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: Оценка на чернодробната фиброза и на качеството на живот на пациенти с хроничен вирусен с - хепатит и цироза

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.                                       

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
2. Доц. Наталия Йорданова Стоева, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.
5. Доц. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 25.10.2019г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


 

Академична длъжност „Главен асистент“

16.09.2019г.

Процедури за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност  „Неврохирургия” за нуждите на клиника по „Неврохирургия“( 2 бр.).

Кандидати:   1.  Д-р Тома Юриев Спириев, д.м.

                     2.  Д-р Асен Христов Цеков, д.м.

Научно жури, назначено със заповед №331 от 30.08.2019 г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
 3. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:
 1. Проф. д-р Борислав  Димитров Китов, д.м.
 2. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, д.м.       

Резервен външен член:

Доц.  д-р Николай Валентинов Велинов, д.м.

Заседание на Научното жури: 02.10.2019 г. от 11.00ч. в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.


Академична длъжност „доцент

09.09.2019 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Вътрешни болести” за нуждите на отделение по „Ендокринология и болести на обмяната“.

Кандидат: д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.10.2019 г. от 12.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Рецензии (Reviews):

Становища (Positions):


 

ОНС “Доктор”

11.05.2019 г.

Д-р Асен Христов Цеков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Съвременни тенденции и възможности при диагностиката и лечението на Тетерд Корд Синдром“

Научен ръководител : Доц. д-р Неделчо Гергелчев, д.м.                                          

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Доц.  д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.
2. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.

5. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Борсилав Димитров Китов, д.м.н.
2. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 10.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


ОНС “Доктор”

11.05.2019 г.

Д-р Тома Юриев Спириев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи при краниални хирургични интервенции“

Научен ръководител : Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.                                          

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф.  д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
2. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.

5. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
2. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 12.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


ОНС “Доктор”

12.03.2019 г.

Д-р Мария Вескова Чолакова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология

Тема на дисертационния труд: РИСКОВ ПРОФИЛ И ОСОБЕНОСТИ В ЕТИОЛОГИЯТА, ПАТОГЕНЕЗАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Научен ръководител : Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.                                         

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.
2. Проф. Христо Цеков Цеков, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
4. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н.
5. Доц. д-р Милена Младенова Младенова, д.м.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
2. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.

Дата и място на публичната защита: 17.04.2019г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


Академична длъжност „професор

14.02.2019 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Хирургическа стоматология, орална и лицево - челюстна хирургияˮ

Кандидат: Доц.  д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н

Заключително заседание на Научното жури: 07.03.2019 г. от 15.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.
 3. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.

Становища:

 1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева, д.м.н.
 2. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.
 3. Проф. д-р Венцислав Тодоров Цветков, д.м.
 4. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

ОНС ‘‘Доктор“

10.11.2018 г.

Д-р Бисера Котевска Трифунова

Област на више образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: АЛЕРГИЧЕН КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ- ОСОБЕНОСТИ  В ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА, КЛИНИЧНАТА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКАТА  И ПРОФИЛАКТИКAТА

Научни ръководители : Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

                                           Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

Научно жури:

Председател:

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм - вътрешен член

Членове:

1. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. - вътрешен член
2. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н. – външен член
3. Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.н.- външен член
4. Доц. д-р Кирил Димитров Праматаров, д.м.- външен член

Резервни членове:

1. Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.- вътрешен член
2. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.- външен член

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.
 2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Дата и място на публичната защита: 11.12.2018г., 13.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Урология”.
Кандидат: д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 17.10.2018 г. от 15.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 418.

Резюмета на научните трудове на д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гръдна хирургия”.

Кандидат: д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология”.

Кандидат: д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 14.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

20.04.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология”.

Кандидат: д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.05.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Професор

05.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Анестезиология и реаниматология”.

Кандидат: доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Заключително заседание на Научното жури: 19.02.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІХ-ти етаж, Рапортна  зала.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Доцент”

02.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия”.

Кандидати:

 1. Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
 2. Д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.02.2018 г. от 13.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 417 учебна зала.

Рецензии:

Становища:


 

Приключили процедури 

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".