Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Защита на личните данни - Център за клинични проучвания

 

За целите на своята дейност като търговско дружество, „ТОКУДА ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ“ АД (наричано за краткост „TCRC”) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

 

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

 

„Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

 

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

С настоящата политика се предоставя информация относно:

 

Кой е администратор на личните данни?

На кои физически лица личните данни се обработват от дружеството?

За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни?

На кого се предават или разкриват личните данни?

Сроковете за съхранение на личните данни;

Мерките за гарантиране на сигурността на данните;

Правата на лицата и начина за тяхното упражняване.

 

Администратор на личните данни

 

Администратор на личните данни е „ТОКУДА ЦЕНТЪР ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ“ АД с адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 51Б.

Дружеството има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на ел. поща:  dpo@acibademcityclinic.bg и тел.: 0878739296

 

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

 

TCRC обработва лични данни относно следните физически лица:

(а) Участници в клинични изпитвания, а когато това е необходимо - и на техни близки;

(б) Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;

(в) Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

 

Цели на обработване

 

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

(а) Администриране на клинични изпитвания/проучвания;

(б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия, Наредба № 31 за добрата медицинска практика, подзаконовите актове по прилагането им;

(в) Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;

(г) Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;

(д) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

 

Правни основания за обработване

 

TCRC обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

(а) За целите на клиничните изпитвания/проучвания;

(б) За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

(в) За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

(г) При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

 

Дружеството обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

(а) Законови задължения на дружеството;

(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

(в) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

(г) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

 

На кого се предават или разкриват личните данни

 

TCRC предоставя лични данни на:

(а) Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ, ИАЛ и др.;

(б) Други дружества от групата Аджибадем Сити Клиник, изследователски центрове, изследователи, външни лаборатории или други лечебни заведения;

(в) Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите.

 

Във всички тези случаи TCRC предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

 

Предаване на лични данни в трети държави

 

Когато е необходимо за целите на изследването/проучването, TCRC изпраща проби и здравни данни, с анонимизирани или псевдонимизирани лични данни на участника в клиничното изпитване/проучване в трети страни. В тези случаи, с оглед защита на правата и интересите на пациента, от него се иска изрично предварително съгласие за трансфера на данните. Личните данни може да бъдат защитени и по друг начин, например чрез подписване на договор между дружеството и получателя, включващ стандартни клаузи за защита личните данни, приети от Европейската комисия.

 

Срокове на съхранение на личните данни

 

Личните данни на участниците се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

 

Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в Дружеството, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни,  от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

 

Записите от видеонаблюдението, записите на разговорите и регистрите на посетителите се съхраняват за срок от 60 (шестдесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност.

                                                                                                                                              

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

 

Сигурност на личните данни

 

TCRC прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

 

Права на субектите на данните

 

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от TCRC, има следните права:

 

- право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

- право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

- право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

- право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

 

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

- лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

- съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

- е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

- е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

- е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

- е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

- е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, ИАЛ, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

- е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

 

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 51Б. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. TCRC е в процес на изграждане на системата за подаване на електронни заявления, като при първа възможност физическите лица ще бъдат уведомени, когато системата започне да действа. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

 

Отговор на искане на упражнено право се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството. Служителите на Дружеството проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя.

 

Защита на правата на субектите на данните

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, първият час след тях е с цена 3 лв., а всеки следващ час се заплаща по 2 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.